Uitgever:

 

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY

 

Vereenvoudigde aandelenvennootschap naar Frans recht met een kapitaal van EUR 38.250 waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 45 Place Abel-Gance – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT – Frankrijk.

 

HR Nanterre: B 403.269.814

 

Intracommunautair btw-nummer: FR 40 403 269 814

 

Tel: +33 (0)5 63 58 88 00

 

 

 

Publicatiedirecteur:

 

Antoine DUHAMEL

 

Webmaster:

 

Klik HIER om de webmaster te contacteren:contact.ducray@pierre-fabre.com

 

Hosting:

 

CIS VALLEY

Vereenvoudigde aandelenvennootschap

Ingeschreven in het HR te Bordeaux onder nummer B 410 100 747

 

 

 

I.      ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de gebruiksvoorwaarden van de website van de “LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY” (hierna “de Site” genoemd). Door het feit zelf dat u dezeSite raadpleegt, aanvaardt u deze voorwaarden.

 

Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, verzoeken we u dezeSite te verlaten.

 

Als u minderjarig bent, verbindt u zich ertoe de Siteuitsluitend te raadplegen in het bijzijn van uw ouders of voogd, die onderhavige voorwaarden voorafgaand dienen te aanvaarden.

 

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY behouden zich het recht voor de Site zelf, de eraan verbonden diensten (hierna “diensten” genoemd) en/of de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht van zodra ze op de Sitehttp://www.ducray.comonline worden geplaatst. Als de bezoeker de Site en de eraan verbonden diensten verder gebruikt, wordt ervan uitgegaan dat hij de wijzigingen in hun geheel aanvaardt en daardoor ook de gewijzigde algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

 

 

 

II.   GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Deze Sitevalt onder de Franse wet.

 

De Site van de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY kan worden geraadpleegd viahet adres http://www.ducray.comen wordt u aangeboden onder bepaalde voorwaarden die u dient te kennen en na te leven.

 

Deze gebruiksvoorwaarden worden in onderhavig document uiteengezet.

 

Het gebruik en de raadpleging van de Site is uitsluitend bestemd voor persoonlijke doeleinden onder uitsluiting van commerciële doeleinden. In algemene zinis het u niet togestaan de gehele Site of een gedeelte daarvan te gebruiken voor verboden doeleinden (auteursrechten) of voor doeleinden die strijdig zijn met onderhavige gebruiksvoorwaarden.

 

Door deze Sitete raadplegen, stemt u ermee in de gebruiksvoorwaarden na te leven zoals vermeld op de dag van de raadpleging.

 

Doel van de Site

 

Deze Site werd gecreëerd om u informatie over de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY te verstrekken (productfiches, adviesfiches, wedstrijden, newsletters, store locators, dermatologist locators) en u het volledige gamma van DUCRAY® voor te stellen.

 

Deze Sitevormt in geen geval een contractueel aanbod.

 

Onderhavige Siteverstrekt niet-contractuele informatie over de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY en biedt een beschrijving vanhun producten, maar behelst geen rechtstreeks koopaanbod van producten of diensten (behoudensuitdrukkelijk andersluidende aanwijzingen).

 

Hoewel deze Site regelmatig wordt bijgewerkt om rekening te houden metalle activiteiten, kan het voorkomen dat bepaalde nieuwsberichten of aankondigingen niet meer geldig zijn op het moment van de verspreiding daarvan of dat deze eenvoudigweg niet meer actueel zijn. Hoewel de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY de nodige inspanningen verrichten, kunnen ze niet garanderen dat alle op deze Site vermelde informatie of nieuwsberichten actueel zijn.

 

Inschrijving

 

Er is geen enkele verplichting tot inschrijving op de Site en u kunt vrij kennis nemen van de inhoud daarvan.

 

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY kunnen ertoe worden aangezet persoonlijke gegevens vrij te geven wanneer deze nodig zijn voor de identificatie, aanhouding of gerechtelijke vervolging van personen die ervan verdacht worden schade te berokkenen aan of (al dan niet bewust) inbreuk te maken op de eigendomsrechten van de Site, andere gebruikers van de Site of eenieder die door dergelijke activiteiten benadeeld zou kunnen worden.

 

Garantie

 

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY verbinden zich ertoe te controleren of de inhoud van hun Sitevoldoet aan de van kracht zijnde bepalingen in de Franse wet.

 

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY verbinden zich er met name toe geen gegevens te verstrekken die strijdig zijn met de rechten van derden of van gewelddadige, pornografische of beledigende aard zijn, noch verboden informatie te verspreiden zoals met name informatie van racistische, xenofobische, pedofiele aard of die anderszins inbreuk maakt op de menselijke waardigheid.

 

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY kunnen de juistheid en de volledigheid van de informatie op deze Site niet garanderen.

 

De elektronische documenten die de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY op deze Site verspreiden worden veelvuldig nagelezen, maar kunnen desondanks fouten bevatten. Mocht u fouten vaststellen, verzoeken wij u vriendelijk ons hiervan op de hoogte te stellen via het adrescontact.ducray@pierre-fabre.com, waarna de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY de nodige verbeteringen zullen doorvoeren. Het kan overigens voorkomen dat de verspreide teksten bijgewerkt werden tussen het moment waarop u deze opgeroepen hebt en het moment waarop u daarvan kennis neemt. De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY garanderen hoe dan ook in geen geval dat deze informatie juist, volledig en actueel is.

 

Gebruik van de adviezen die door de Site verstrekt worden

 

Er worden u op de Siteonline diagnostischetoepassingen en gidsen met schoonheids- of gezondheidsadviezen (hierna “Applicaties” genoemd) in verband met lichaamsverzorging ter beschikking gesteld.

 

Deze verstrekking brengt geen enkele overdracht met zich mee van de eigendomsrechten van de Applicaties. Er wordt u uitsluitend een niet-exclusieve gebruikslicentie voor strikt persoonlijkedoeleinden verleend. Het is verboden deze Applicatiesop welke wijze en op welke huidige of toekomstige dragers ook te kopiëren of te reproduceren, ze in welke andere taal ook te vertalen of aan te passen.

 

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen en/of schade als gevolg van gebreken aan of het hacken van deze Applicaties.

 

Overigens berust op de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY geen resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting wat betreft de aan u verstrekte adviezen.

 

Tot slot verstrekken de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot het gebruik van deze adviezen en de aanbevolen producten. Deze worden uitsluitend ter informatie verstrekt en dienen steeds door deskundigen te worden bevestigd. Voor nadere informatie en/of in geval van twijfel kunt u een bericht sturen naar:contact.ducray@pierre-fabre.com.

 

Verantwoordelijkheid

 

Hoewel de nodige maatregelen getroffen werden om ervan verzekerd te zijn dat de informatie en de dienstverlening op dezeSitebetrouwbaar is, kan deze Site niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, nalatigheden, virussen of schadelijke gevolgen door verkeerd gebruik. De Site is namelijk uitsluitendgehouden tot een inspanningsverplichting.

 

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, hun leidinggevend personeel of hun werknemers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:

 

- ongeacht welke schade als gevolg van de verbinding met, toegang tot of het gebruik van deze Site,

 

- directe of indirecte schade als gevolg van de raadpleging van dezeSite of het gebruik van de informatie die op deze Site verstrekt wordt,

 

- directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dezeSite, en met name financiële, commerciële of bedrijfsschade of het verlies van programma’s of gegevens van automatiseringssystemen, zelfs wanneer de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY in kennis werden gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

In algemene zinverstrekken de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie over de gehele Siteof een gedeelte daarvan.

 

Het is de bezoekers niet toegestaan al dan niet opzettelijk virussen of bestanden van welke aard ook in te voeren die de werking van de Site kunnen verstoren; mocht dit wel gebeuren, dan dragen zij hiervoor de volledige aansprakelijkheid.

 

Uit respect voor allen behouden de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY zich het recht voor kwaadwillende bezoekers gerechtelijk te vervolgen.

 

De gebruiker verklaart en garandeert dat hij volledig op de hoogte is van de eigenschappen en beperkingen van het internet, met name van het feit dat de technische betrouwbaarheid van de overdracht van gegevens en informatie via het internet slechts betrekkelijk is, daar deze overdracht plaatsvindt via heterogene netwerken met uiteenlopende technische eigenschappen en capaciteiten, die de toegang kunnen verstoren of somszelfs onmogelijk maken.

 

De Sitezet zich ervoor in de pagina’s 7 dagen per week en 24 uur per dagbeschikbaar te houden, maar is geenszins hiertoe gebonden. De toegang tot de Site kan dus onderbroken worden, met name voor onderhoudsdoeleindenof updates. De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY behouden zich tevens te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaand bericht van wijziging, opschorting of zelfs onderbreking, de verspreiding van de gehele Site of een gedeelte daarvan te staken, inclusief de reactieruimte op de Siteen met name de links naar andere sites. De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY zijn in geen geval aansprakelijk voor dergelijke onderbrekingen, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.

 

De Site kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de beschadigingvan gegevens. De door de Site verstrekte informatie of adviezen behelzen in geen geval welke vorm van garantie ook.

 

Overigens kunnen er door hypertextlinks door derden beheerde externe Sites geraadpleegd worden. De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY hebben geen enkele controle over deze Sites en verlenen geen enkele garantie voor de op deze sites verstrekte informatie. Ze kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Het gebruik van een link naar welke andere siteook vindt volledig onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker plaats.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De gehele inhoud van deze Site en alle afzonderlijke onderdelen daarvan (alle vermelde productnamen of merken, opbouw, teksten, foto’s, afbeeldingen, illustraties…) vormen de exclusieve eigendom van de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY of van hun technische dienstverleners en vallen onder de Franse en internationale wetgeving inzake het auteursrecht en in bredere zin het intellectuele eigendomsrecht.

 

We vestigen de aandacht van de bezoeker op het feit dat foto’s of bijzondere tekens ook onder het intellectuele eigendomsrecht kunnen vallen.

 

Alle rechten van reproductie, afbeelding en openbare bekendmaking zijn voorbehouden, inclusief de visuele, fotografische, iconografische afbeelding of welke andere wijze van weergave ook.

 

De gehele of gedeeltelijke reproductie van dezeSite op ongeacht welke elektronische drager is ten strengste verboden, behoudens de uitdrukkelijke toestemming van de publicatiedirecteur.

 

De op deze Site gebruikte merken en logo’s zijn gedeponeerd; de reproductie daarvan vormt dan ook een inbreukop de eigendomsrechten.

 

Alle gebruiksrechten zijn voorbehouden. In overeenstemming met artikel L.122-4 van het Wetboek op deIntellectueleEigendom is iedere niet uitdrukkelijk toegestane, gehele of gedeeltelijke afbeelding of reproductie op welke wijze ook verboden en vormt een inbreuk die strafbaar wordt gesteld door artikel L. 335-2 en volgende van het Wetboek op de Intellectuele Eigendom.

 

Persoonsgegevens

 

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY vragen op geen enkel moment om de verstrekking van persoonsgegevens door welke gebruiker ook (naam, voornaam, postadres, elektronisch adres, beroep…). Echter, om bepaalde informatie of documenten te ontvangen, kan het nodig blijken dat u zich dient in te schrijven en bepaalde persoonsgegevens dient te verstrekken.

 

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY stellen u ervan in kennis dat de eventueel door u online verstrekte persoonsgegevens uitsluitend bestemd zijn voor de gebruiksdoeleinden van de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY of enige andere eenheid binnen de PIERRE FABRE groep, die verantwoordelijk is voor de verwerking en de bewaring ervan. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden, met uitzondering van derden die de hosting van de Siteverzorgen of betrokken zijn bij de samenstelling of het beheer daarvan.

 

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY verbinden zich ertoe alle redelijke tot hun beschikking gestelde maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te beschermen.

 

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY vestigen uw aandacht op het feit dat hun database die deze persoonsgegevens kan bevatten, werd aangegeven bij de Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL, Franse Commissie voor Informatica en Vrijheden) onder het nummer 1488232.

 

Voorts stellen de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY u ervan in kennis dat u overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet « Informatique et Libertés » van 6 januari 1978 het recht hebt uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te laten verwijderen.

 

U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door te schrijven naar:

 

Laboratoires Dermatologiques Ducray
Les Cauquillous - BP 100
81506 LAVAUR CEDEX

 

of via e-mail naar: contact.ducray@pierre-fabre.com.

 

De wijziging zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van uw verzoek doorgevoerd worden. 

 

Telkens wanneer persoonsgegevens op de Site worden ingewonnen, worden de juridische voorwaarden inzake het inwinnen en/of wijzigen van deverzamelde gegevens uitdrukkelijk vermeld.

 

De op de Site verzamelde persoonsgegevens worden tevens door de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY gebruikt om de bezoeker na zijn/haar voorafgaande toestemming via “opt in” aanbiedingen van commerciële of promotionele aard toe te sturen.

 

Mits u hiervoor voorafgaand toestemming verleend hebt, kunnen de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY u rechtstreeks prospectieaanvragen of newsletters via e-mail toezenden.

 

Als u zich ingeschreven hebtvoor de ontvangst van informatie via e-mail (“newsletter”), kunt u vragen deze post niet langer te ontvangen, ofwel op de hierboven aangegeven wijze, ofwel door de aanwijzingen te volgen die aan het einde van deze per e-mail verzonden berichten aangegeven worden.

 

Cookies

 

Voor statistische doeleinden (bijv. telling van het aantal bezoekers van de Site), om het browsen op de Site te verbeteren (bijv. door een bepaalde browserof een bepaaldeschermkleur te optimaliseren) en uit veiligheidsoverwegingen (bijv. voor het achterhalen van de herkomst van spam), kunnen deLABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY ertoe worden aangezet gegevens over uw bezoek aan de Site te verzamelen door middel van “cookies”.

 

Een "cookie" is een datablokje dat via een webserver naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Eén of meerdere "cookies" kunnen op anonieme wijze op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens of gegevensdie het mogelijk maken u te identificeren, maar hebben betrekking op de pagina’s die u hebt bezocht, de datum en tijd van raadpleging, enz.Een cookie stelt ons niet in staat u te identificeren, maar informatiete verzamelen tijdens uw bezoek aan onze Site. Cookies stellen de Siteuitsluitendin staat te bepalen in welke onderdelen van onze activiteiten u belangstelling hebt, zodat u de meest relevante informatie kan verstrekt worden.

 

U kuntde aanwezigheid van deze cookies controleren.

 

U kunt zich uiteraard ook verzetten tegen de aanwezigheid van deze cookies en deze weigeren. U kuntde opslag van cookies weigeren door via de instellingen van uw browser de opslag van cookies uit te schakelen (deze mogelijkheid wordt toegelicht op de website van de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)).

 

Veiligheid

 

Omdat internet een open netwerk is, kunnen de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY niet garanderen dat deze gegevens niet door derden misbruikt worden.

 

Links

 

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY kunnen links verstrekkennaar andere sites die al dan niet tot de PIERRE FABRE groep behoren. Deze sites zijn onafhankelijk van de Site van de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY.

 

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY bewerken noch controleren de bronnen en inhoud van deze sites of van de links naar andere sites.

 

De links naar deze sites vormen geenszins een goedkeuring of bevestiging door de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY van de inhoud van deze sites.

 

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY kunnen dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, producten, diensten, reclame, cookies of andere onderdelen van deze sites, noch voor gebleken of beweerde schade of verliezenvoortvloeiend uit of verband houdend methet gebruik van de op deze sites ter beschikking gestelde informatie, diensten of gegevens.

 

Het is verboden om zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY hypertextlinks aan te maken naar de Site. Verzoek om toestemming hiertoe dient te worden gericht aan volgend adres: contact.ducray@pierre-fabre.com. Iederonbevoegd gebruik vormteen inbreukdie wettelijk of strafrechtelijkkan worden vervolgd.

 

Redactionele ruimte op de website

 

De Sitestelt internetgebruikers reactieruimtes ter beschikking met de mogelijkheid om contact op te nemen met of vragen te richten aan de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY via onderstaand e-mailadres:

 

contact.ducray@pierre-fabre.com

 

Alle op dergelijke reactieruimtes geplaatste berichten geven uitdrukking van de ideeën van hun respectievelijke auteurs. Daar de Site echter verantwoordelijk is voor de inhoud van deze ruimtes, behouden de verantwoordelijke beheerders zich het recht voor bepaalde laakbare, onwettige berichten of berichten die ingaan tegen onderhavigealgemene gebruiksvoorwaarden te verwijderen of er niet op te reageren.

 

De gebruikers van deze fora verbinden zich ertoe geen berichten te plaatsen:

 

-         die op al dan niet verhulde wijze reclame-uitingen vormen;

 

-         die van misleidende of onjuiste aard zijn;

 

-         die een schending vormen van hetliteraire of artistieke eigendomsrecht, van het merkrecht, van het industriële eigendomsrecht of van andere rechten van derden, zoals het afbeeldingsrecht en het respect van de persoonlijke levenssfeer;

 

-         die van beledigende, lasterlijke, racistische, xenofobische, revisionistische aard zijn of die inbreuk maken op de eer of reputatie van anderen;

 

-         die aansporen tot discriminatie of haat jegens een bepaalde persoon of groep vanwege hun afkomst of het feit dat deze persoon of groep al dan niet tot een bepaalde etnische groep, natie, ras of godsdienst behoort;

 

-         die een bedreiging vormen voor een bepaalde persoon of groep;

 

-         die inbreuk maken op de openbare orde, onderhevig zijn aan wettelijke of strafrechtelijke vervolging,dievan lasterlijke, anticonstitutionele, extremistische aard zijn of afkomstig zijn van bij wet verboden groeperingen, die aansporen tot overtredingen, misdrijven, zelfmoord, terroristische daden, oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid, die van pornografische aard zijn,in strijd zijn met de goede zeden of inbreuk maken op de menselijke waardigheid;

 

-         die derden rechtstreeks of onrechtstreeks in staat stellen illegaal gekopieerde software of serienummers te verkrijgen of software te verkrijgen waarmee illegale kopieën gemaakt en automatiserings- en telecommunicatiesystemen gehackt kunnen worden, en in algemene zinalle software of andere middelen te verkrijgen waarmeeinbreuk gemaakt kan worden op de rechten van anderen en op de persoonlijke en materiële veiligheid;

 

-         die virussen of welke andere applicaties ook bevatten waarmee software, hardware en de computers van de Site of de gebruikers daarvan beschadigd zouden kunnen worden;

 

-         die kettingbrieven vormen.

 

De gebruiker verbindt zich ertoe het imago en de reputatie van de Site te respecteren en weerhoudt zich ervan verklaringen af te leggen en/of handelingen te verrichtendie inbreuk maken op de Site.

 

Ingeval van inbreuk op de van kracht zijnde wetten, de goede zeden, onderhavige gebruiksvoorwaarden of om eender welke vrij geïnterpreteerde reden behoudt de Site zichhet recht voor dit elektronische adres voor een bepaalde duur of definitief af te sluiten of de inhoud daarvan en verwijzingen naar de inhoud te verwijderen.

 

De Site behoudt zich naar eigen keuze te allen tijde en zonder u hiervan in kennis hoeven te stellen de mogelijkheid voor uw mening of links naar andere sites op haar reactieruimtes al dan niet te publiceren, te wijzigen, aan te passen of te vertalen in welke taal ook en op eender welke drager, ze online te bewaren of te verwijderen.

 

Diverse bepalingen

 

In het geval een bepaling van onderhavigealgemene gebruiksvoorwaarden ongeldig mocht worden of onvolledig mocht blijken, wordtdeze bepaling vervangen door de bepaling die dezein juridisch opzicht het meest benadert.

 

Als u ontevreden bent over de gehele Site of over een gedeelte daarvan, of over de voor medische vragen bestemde reactieruimte op de Site, of als u het niet eens bent met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht uit het staken van het gebruik van de Site.

 

Het browsen op de Site of het algemene gebruik van de Site veronderstelt noodzakelijkerwijze dat u kennis genomen hebt van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en dat u deze volledig aanvaardt.

 

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door en vallen onder het Franse recht. Voor vragen over onderhavigealgemene gebruiksvoorwaarden of voor vragen en opmerkingen over de Siteof de reactieruimte daaropneemt u contact op via contact.ducray@pierre-fabre.com.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Onderhavigealgemene voorwaarden vallen onder het Franse recht. Bij gebrek aan een minnelijke schikking zijn uitsluitend de rechtbanken van Nanterre bevoegd om te beslissen over geschillen inzake eventuele inbreuken op onderhavige voorwaarden.

 

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY

 

Vereenvoudigde aandelenvennootschap naar Frans recht met een kapitaal vanEUR 38.250 waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 45 Place Abel-Gance – 92100 BOULOGNE – Frankrijk.

 

HR Nanterre: B 403.269.814

 

Intracommunautair btw-nummer: FR 40 403 269 814

 

Tel: +33 (0)5 63 58 88 00

 Normal
0
21


false
false
false