NOTY PRAWNE DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY

Redaktor

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Uproszczona spółka akcyjna o kapitale 22.987.907,05 EUR
Siedziba firmy: 45 Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE
Wpisana do Rejestru Spółek i Przedsiębiorstw (Registre du Commerce et des Sociétés, RCS) w Nanterre, pod numerem 319 137 576
Nr VAT UE: FR42319137576
Email: contact.ducray@pierre-fabre.com; Telefon: +33 (0) 5 63 58 88 00

 

Dyrektor wydawniczy

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 
Deweloper

SMILE
Uproszczona spółka akcyjna o kapitale 814.314,88 EUR
20 Rue des Jardins 
92600 Asnières-sur-Seine
Wpisana do Rejestru Spółek i Przedsiębiorstw (Registre du Commerce et des Sociétés, RCS) w Nanterre, pod numerem 378 615 363

 

Host

PLATFORM.SH
Uproszczona spółka akcyjna o kapitale 510.747,00 EUR
131 Boulevard de Sébastopol
75002 Paryż, Francja
Wpisana do Rejestru Spółek i Przedsiębiorstw (Registre du Commerce et des Sociétés, RCS) w Paryżu, pod numerem B 521 496 059
Email: customercare@platform.sh; Telefon: +33 (0) 1 40 09 30 00

 

Kredyt

Projekt, wykonanie: WIDE 
Koncepcja, treść wydawnicza, zdjęcia/filmy: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 

 

STRONA INTERNETOWA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY WARUNKI OGÓLNE

 

ARTYKUŁ 1 - CEL WARUNKÓW OGÓLNYCH

Celem niniejszych ogólnych warunków użytkowania (zwanych dalej „Owe”) jest określenie warunków użytkowania i dostępu do strony internetowej należącej do LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY® (zwanej dalej „LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY”), znaku towarowego należącego do PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (zwanej dalej „PFDC”), które uznaje się za automatycznie zaakceptowane przez użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) przez samo odwiedzenie tej Strony.

Jeżeli użytkownik nie chce zaakceptować tych warunków, powinien niezwłocznie opuścić Stronę.
 
Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i mogą zostać w dowolnym momencie zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Strona może być używana i konsultowana wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych.
 
Ogólnie rzecz biorąc, Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać całości lub części Strony do celów, które są niezgodne z prawem (prawo autorskie) lub zabronione przez niniejsze OWU.
 
Odwiedzając Stronę, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie OWU w brzmieniu obowiązującym w dniu wizyty.
 
Regulamin dotyczy każdego Użytkownika, który odwiedza Stronę.

 

ARTYKUŁ 2 - OPIS STRONY INTERNETOWEJ

Strona jest dostępna wyłącznie online pod następującym adresem: 
https://www.ducray.com/pl-pl dla Użytkowników zamieszkałych na terenie Francji metropolitalnej (włączając Korsykę) oraz na terenie innych państw, w których siedzibę mają spółki zależne Pierre Fabre.
 
Strona została stworzona, aby dostarczać informacje na temat LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY (opisy produktów, konkursy, newslettery, etc.), jak również aby zaprezentować wszystkie gamy produktów LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY. W szczególności, Strona internetowa dostarcza niezobowiązujących informacji na temat LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, z ciągłą troską o opisy wszystkich swoich produktów, lecz bez zamiaru oferowania bezpośredniego zakupu produktu lub usługi (chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej) (zwanych dalej "Usługami").
 
Jeśli nie ukończyłaś(-eś) szesnastu (16) lat, jesteś zobowiązana(-y) do zadeklarowania, że otrzymałaś(-eś) zgodę od swoich rodziców lub przedstawicieli prawnych przed przekazaniem LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY swoich danych osobowych, aby uzyskać dostęp do Strony internetowej i otrzymywać wszelkie wiadomości wysyłane przez LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY.
 
Strona internetowa jest w całości finansowana przez PFDC. Strona internetowa nie stanowi oferty umownej i nie zawiera żadnej formy reklamy. 
 
W związku z tym, że Strona jest aktualizowana na bieżąco przy uwzględnieniu wszelkiej działalności, może zaistnieć sytuacja, że niektóre nowe informacje, Usługi lub ogłoszenia są już nieważne w momencie ich rozpowszechniania, lub po prostu nieaktualne. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY nie może zagwarantować, pomimo dołożenia wszelkich starań, że wszystkie informacje i Usługi dostępne na Stronie internetowej są w pełni aktualne.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji i usług zawartych na Stronie internetowej. LABORATORES DERMATOLOGIQUES DUCRAY dołoży wszelkich starań celem dokonania niezbędnych poprawek. Ponadto udostępnione informacje i Usługi mogły zostać zaktualizowane w czasie między momentem, w którym Użytkownicy je przeglądali, a momentem, w którym się z nimi zapoznali. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY nie gwarantuje w żaden sposób, że te informacje i usługi są dokładne, kompletne i aktualne.
 
Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za korzystanie ze Strony. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z korzystania ze Strony internetowej.
 
O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, każda nowa funkcja, która ulepsza lub rozwija jedną lub więcej istniejących Usług lub każda nowa usługa wprowadzona przez LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY podlegać będzie OWU.
Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Strona jest im udostępniana "w stanie, w jakim się znajduje". Użytkownicy zobowiązują się do korzystania ze Strony zgodnie z celami opisanymi w OWU, do niewykorzystywania Strony w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem oraz do niepodejmowania prób przekierowania Użytkowników do innego serwisu.


ARTYKUŁ 3 - WARUNKI DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ

3.1. Aby uzyskać dostęp do Strony, Użytkownik musi posiadać sprzęt i oprogramowanie wymagane do korzystania z Internetu. Aby uzyskać dostęp do Strony na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym (zwanym dalej "Urządzeniem"), Użytkownik musi posiadać odpowiedni szybki dostęp do Internetu, abonament szerokopasmowy lub na transmisję danych umożliwiający dostęp do Internetu z komputera/tabletu/kompatybilnego telefonu komórkowego, jak: smartfon (IOS, Android), połączenie WAP, Wi-Fi i/lub 3G/4G.
 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania ze Strony obowiązują warunki umowy z jego operatorem internetowym/komórkowym. Użytkownik sam ponosi wszelkie koszty, które mogą być żądane przez operatora związane z dostępem do usług połączenia internetowego, Wi-Fi, WAP lub 3G/4G, w celu korzystania ze Strony.
Podczas korzystania ze Strony, Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać prawidłowego funkcjonowania Strony, serwerów, sieci lub modyfikować, dostosowywać, hakować Strony lub modyfikować aplikacji lub strony internetowej osób trzecich w celu wprowadzenia w błąd odnośnie powiązania ze Stroną.
 
Użytkownik jest świadomy ograniczeń i limitów sieci internetowych i telekomunikacyjnych i dlatego zobowiązuje się:
- chronić swoje Urządzenie przed wszelkimi formami wirusów, próbami włamania, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie; - zapewnić warunki instalacji, eksploatacji i konserwacji swojego Urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony.

 
3. 2. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając ze Strony, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:
- wykorzystywać Strony i Usług do uprawiania polityki, propagandy lub prozelityzmu; - korzystać ze Strony w sposób inny niż zgodny z jej przeznaczeniem; - prowadzić nielegalną działalność, w szczególności naruszać prawa autorskie do zdjęć, obrazów, tekstów, filmów, itp; - reklamować lub zachęcać innych użytkowników do korzystania z innych usług, niezależnie od tego, czy są one konkurencyjne, czy nie; - w jakikolwiek sposób zakłócać funkcjonowanie Strony; - naruszać prawa własności intelektualnej; - naruszać obowiązującego prawa i regulacji.
 
Czynności, które są Użytkownikom zabronione:
- pobieranie, wysyłanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek treści, które są nielegalne, szkodliwe, zawierające groźby, nadmierne, stanowiące molestowanie, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, zagrażające prywatności innych osób, nienawistne, rasistowskie lub w inny sposób niedopuszczalne; - konsultowanie, wyświetlanie, pobieranie, przekazywanie jakichkolwiek treści, które byłyby sprzeczne z prawem obowiązującym w kraju, w którym Strona jest przeglądana, a w szczególności w zakresie własności intelektualnej; - usiłowanie wprowadzania w błąd innych Użytkowników, poprzez wykorzystanie nazwiska lub nazwy firmy innych osób, a w szczególności podając się za pracownika lub podmiot powiązany z PFDC i LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, moderatora, przewodnika lub hosta; - pobieranie, wyświetlanie, przesyłanie pocztą elektroniczną lub rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek treści zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki lub programy służące do zakłócania, uszkadzania lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania komputerowego lub narzędzi telekomunikacyjnych (lista ta nie jest w żadnym wypadku wyczerpująca); - pobieranie, wyświetlanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek treści naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnice produkcyjne, prawa własności intelektualnej lub inne prawa autorskie (zwane dalej łącznie "prawami") stron trzecich; - zakłócanie normalnego toku dialogu, przyspieszanie tempa przewijania ekranu tak, że Użytkownicy nie są w stanie śledzić i wpisywać swojego dialogu lub podejmowanie jakichkolwiek działań o podobnym zakłócającym efekcie, utrudniającym Użytkownikom komunikację w czasie rzeczywistym; - ingerowanie lub zakłócanie pracy Serwisu, serwerów, sieci podłączonych do Serwisu lub odmowa przestrzegania wymaganych warunków, procedur, ogólnych zasad lub przepisów regulacyjnych mających zastosowanie do sieci podłączonych do Serwisu; - nękanie w jakikolwiek sposób innego lub kilku innych Użytkowników; - gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz danych identyfikujących, dotyczących innych Użytkowników.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, lub jakakolwiek osoba lub podmiot wyznaczony przez LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY będzie uprawniony do usunięcia wszelkich treści, które naruszają postanowienia niniejszych warunków korzystania lub obowiązujące przepisy prawne lub wszelkich treści, które są naganne w jakikolwiek inny sposób.
Użytkownicy uznają również, że powinni kierować się zdrowym rozsądkiem i ponosić wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, ze Strony internetowej.

 
ARTYKUŁ 4 - INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ

4.1. Informacje o produktach i usługach
O ile nie ustalono inaczej, produkty i usługi przedstawione na Stronie internetowej stanowią ogólną prezentację gamy produktów LABORATORES DERMATOLOGIQUES DUCRAY. Informacje te są podane wyłącznie w celach informacyjnych i nieumownych.
 
4.2. Korzystanie z informacji zamieszczonych na Stronie internetowej
Informacje są udostępniane Użytkownikom Strony. Takie postanowienie nie ma wpływu na przeniesienie jakichkolwiek praw własności związanych z tymi informacjami. Użytkownicy są uprawnieni wyłącznie do wykorzystywania tych informacji, na zasadzie niewyłączności i do użytku prywatnego. W związku z tym zabronione jest kopiowanie lub powielanie całości lub części informacji, w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek istniejącym lub przyszłym nośniku, a także tłumaczenie informacji na inne języki i dostosowywanie informacji.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY nie ponosi odpowiedzialności za skutki, bezpośrednie lub pośrednie, lub za szkody powstałe w wyniku błędnych lub zhakowanych informacji. Ponadto, zobowiązanie LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY dotyczy środków, a nie rezultatu w odniesieniu do informacji, które będą udzielane Użytkownikom.
Ponadto LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY nie udziela żadnej wyraźnej lub domniemanej gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji. Służą one wyłącznie celom informacyjnym.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zgłoszenia wątpliwości można napisać na następujący adres:
Drogą elektroniczną: contact.ducray@pierre-fabre.com  Drogą pocztową: LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY "Les Cauquillous" 81506 LAVAUR, FRANCE CEDEX

 

ARTYKUŁ 5 - PUBLIKACJA OPINII I OCEN UŻYTKOWNIKÓW ONLINE

Na Stronie internetowej Użytkownicy mogą się identyfikować i korzystać z serwisu ocen i recenzji online, aby publikować oceny lub opinie (zwane dalej "Ocenami/Opiniami") produktów LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY. Pracownikom LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY/PFDC lub jednej z jej spółek zależnych zabrania się zamieszczania Ocen/Opinii na Stronie.

Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za swoją Ocenę/Opinię. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za Oceny/Opinie pozostawione przez Użytkownika.

5.1. Warunki zamieszczania Ocen/Opinii
Zamieszczając Ocenę lub Opinię na Stronie, Użytkownicy oświadczają i gwarantują:
- , że ich Ocena(y)/Opinia(e) jest(są) zgodne z OWU i z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami; - , że są autorami Ocen(y)/Opinii, że nie podszywają się pod inne osoby, oraz że nie używają fałszywego adresu e-mail lub nie wprowadzają w błąd co do pochodzenia swoich Ocen/Opinii; - , że ich Ocena(y)/Opinia(e) jest(są) ich oryginalną pracą i nie narusza(ją) praw własności intelektualnej osób trzecich; - , że wszystkie publikowane treści są rzetelne i precyzyjne.

Użytkownicy oświadczają ponadto i gwarantują, że nie będą zamieszczać żadnych treści:
- umożliwiających ich identyfikację (Użytkownicy nie używają pełnego imienia i nazwiska, lecz tylko imię lub "pseudonim"); - zawierających informacje (w tym ceny) na temat konkurentów LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY lub ich produktów (w tym innych producentów lub dystrybutorów lub dostawców produktów kosmetycznych i związanych z urodą/zdrowiem/pielęgnacją włosów); - niezwiązanych z oceną produktów LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY prezentowanych na Stronie internetowej; - , za które otrzymują wynagrodzenie od osób trzecich w jakiejkolwiek formie; - , które mogą być uznane za reklamę, materiał promocyjny lub jakąkolwiek inną formę reklamy; - zawierających informacje odsyłające do innych stron internetowych, adresy URL, adresy e-mail, informacje kontaktowe lub numery telefonów; - zawierających wirusa komputerowego lub jakikolwiek inny potencjalnie zakłócający lub szkodliwy program lub plik komputerowy, lub instrukcje jak stworzyć takiego wirusa, program lub plik.
- , które są zniesławiające, zawierające groźby, obraźliwe, złośliwe, nawołujące do przemocy lub nienawiści, wulgarne, nieprzyzwoite, naruszające prywatność lub prawo do wizerunku lub niewłaściwe w jakikolwiek sposób; - , które polegałyby na uzyskiwaniu lub udzielaniu diagnoz lub porad związanych z problemami medycznymi, psychologicznymi, prawnymi, finansowymi itp..

5.2. Kontrola, publikacja i modyfikacja Ocen i Opinii
- Cechy kontroli
- przed jakąkolwiek publikacją DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORES.
- w okresie dwóch (2) miesięcy od daty zgłoszenia przez Użytkownika.
- Odmowa publikacji

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Ocen/Opinii, które, według jego własnego uznania, naruszają warunki określone w Artykule I.

Ponadto LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY zastrzega sobie prawo do niepublikowania:
- duplikatów treści; - opinii w języku innym niż język Strony; - wszelkich treści, które są niezrozumiałe (w szczególności treści zawierających przypadkowe znaki i łańcuchy słów).

- Opublikowane Oceny/Opinie

Oceny/Opinie opublikowane po moderacji będą widoczne na Stronie przez okres trzech (3) lat. Po upływie tego okresu Oceny/Opinie są przechowywane przez LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY przez okres trzech (3) lat.
Oceny/Opinie wystawione przez Użytkownika nie będą zmieniane.

5.3 Własność intelektualna
Dla każdej Oceny/Opinii, którą Użytkownicy umieszczają na Stronie, Użytkownicy niniejszym udzielają PFDC i podmiotom powiązanym oraz LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY bezpłatnej, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji na całym świecie, na okres trzech (3) lat od publikacji Oceny/Opinii, do powielania, przedstawiania, używania, kopiowania, modyfikowania, adaptacji, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, integrowania w innych dziełach, rozpowszechniania tej Oceny/Opinii (w całości lub w części) lub w inny sposób wykorzystywania lub embedowania tych treści w każdym innym medium, nośniku lub technologii.
Użytkownicy niniejszym przyjmują do wiadomości, że PFDC, jak również jej podmioty powiązane oraz LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY mogą tłumaczyć i publikować ich Oceny/Opinie na swoich obecnych i przyszłych stronach mediów społecznościowych (przy czym lista ta nie jest wyczerpująca): Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat itp.) oraz wszelkie zagraniczne wersje Strony internetowej, w tym strony partnerów/dystrybutorów.
Użytkownicy są niniejszym informowani, że taka publikacja może zawierać ich imię i nazwisko (lub pseudonimy, jak zalecono powyżej) użyte do opublikowania ich Oceny/Opinii. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby jego Ocena/Opinia mogła być używana w połączeniu z marką LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY i z powiązanymi logotypami marki LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY i na warunkach przewidzianych w niniejszym paragrafie.

5.4. Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących produktów LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY lub ich stosowania, Użytkownicy mogą kontaktować się z LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY pod następującym adresem: contact.ducray@pierre-fabre.com

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY zastrzega sobie prawo do przekazania Twojej opinii do swojego działu obsługi klienta, jeśli uzna to za stosowne.

 

ARTYKUŁ 6 - GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 6.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za korzystanie ze Strony. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY gwarantuje Użytkownikom spokojne korzystanie ze Strony, a w szczególności gwarantuje, że Strona nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich i jest oryginalna. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY gwarantuje, że Strona internetowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami branżowymi dla stron internetowych.
 
Użytkownicy zobowiązują się nie wprowadzać dobrowolnie lub nawet nieumyślnie wirusów, robaków lub jakichkolwiek plików zakłócających funkcjonowanie Strony. W takim przypadku Użytkownicy ponoszą za nie wyłączną odpowiedzialność.
Aby zagwarantować każdemu należny szacunek, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY może podjąć kroki prawne przeciwko nieuczciwym Użytkownikom.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest w pełni świadomy właściwości i ograniczeń Internetu, a w szczególności tego, że transmisja danych i informacji w Internecie korzysta jedynie ze względnej niezawodności technicznej, które krążą w heterogenicznych sieciach o różnych cechach i możliwościach technicznych, które zakłócają dostęp lub uniemożliwiają go w niektórych okresach.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku połączenia ze Stroną internetową lub korzystania z niej przez Użytkownika.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia, wirusy lub efekty niewłaściwego korzystania z Usług, informacji i Strony internetowej. Zobowiązanie LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY dotyczy jedynie środków.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, kierownictwo lub pracownicy LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY/PFDC w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawnymi nie ponoszą odpowiedzialności:
- Za wszelkie szkody wynikające z połączenia, dostępu lub korzystania ze Strony; - za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania ze Strony lub z Usług na niej dostępnych; - za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania ze Strony, a w szczególności wszelkie straty operacyjne, finansowe lub handlowe albo utratę Strony lub danych w jakimkolwiek systemie informatycznym, nawet jeśli LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY ma świadomość możliwości wystąpienia takich szkód.
 
W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawnymi LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY nie ponosi odpowiedzialności za utratę informacji/Usług lub szkody związane z tą Usługą. Żadna informacja lub Usługa świadczona przez Stronę internetową nie może być interpretowana jako jakakolwiek gwarancja.
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawnych lub regulacji, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w szczególności, ale nie wyłącznie, utratę zysków, klientów, danych, własności niematerialnej, które mogą powstać w wyniku korzystania lub niemożności korzystania ze Strony internetowej, a bardziej ogólnie za wszelkie zdarzenia związane ze Stroną internetową lub stroną osób trzecich.
 
6.2. AKTUALIZACJE LUB PRZESTOJE STRONY INTERNETOWEJ
LABORATORES DERMATOLOGIQUES DUCRAY stara się zapewnić dostęp do Strony przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednakże nie jest to zobowiązujące. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY może zatem przerwać dostęp, w szczególności z powodu konserwacji i modernizacji Strony. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za te przerwy i wynikające z nich konsekwencje dla Użytkownika lub osób trzecich.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia Strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Usunięcie lub modyfikacja Strony nie może w żaden sposób uzasadniać szczególnej rekompensaty lub odszkodowania dla Użytkowników.
 
6.3. GWARANCJE
Użytkownicy przyjmują do wiadomości i wyraźnie akceptują, że:
- korzystanie ze Strony i Usług odbywa się na ich własne ryzyko. Strona jest im udostępniana "w stanie, w jakim się znajduje” i jest dostępna w zależności od jej dyspozycyjności. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY nie udziela żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji dotyczącej jakości i kompatybilności Usług z określonym przeznaczeniem oraz nienaruszania zasad korzystania ze Strony przez jej Użytkowników (lista ta nie jest wyczerpująca).
 
- LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY nie gwarantuje, że Strona internetowa lub Usługi spełnią ich oczekiwania, że będą one nieprzerwane, adekwatne, bezpieczne lub pozbawione błędów, że wyniki, które można uzyskać korzystając z Usług będą dokładne i wiarygodne, że jakość wszystkich Usług, informacji lub jakichkolwiek innych materiałów uzyskanych przez nich na Stronie spełni ich oczekiwania oraz że wady używanego oprogramowania, jeśli takie istnieją, zostaną naprawione.
 
- Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w jakikolwiek inny sposób podczas korzystania ze Strony są pobierane na ich własne ryzyko. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia komputera lub utratę danych wynikające z pobrania tego materiału.

 
ARTYKUŁ 7 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, wszystkie elementy pojawiające się na Stronie (w tym w szczególności tekst, dane, bazy danych, grafika, logo, marki, nazwy, animacje, obrazy, filmy, dźwięki, oprogramowanie i wszystkie inne elementy) (zwane dalej "Elementami") stanowią wyłączną własność PFDC i LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY lub stron trzecich, które udzieliły licencji, i podlegają francuskiemu i międzynarodowemu prawu autorskiemu oraz, szerzej, własności intelektualnej.
 
Elementy te są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, prawami do baz danych, tajemnicami handlowymi lub wszelkimi innymi prawami własności intelektualnej.
Zastrzega się wszelkie prawa do powielania, przedstawiania i publicznego komunikowania, w tym do przedstawień wizualnych, fotograficznych, ikonograficznych i innych. Powielanie całości lub części Strony na jakimkolwiek nośniku elektronicznym bez wyraźnej zgody Dyrektora Wydawniczego jest ściśle zabronione.
 
Marki i loga użyte na Stronie zostały zarejestrowane, ich reprodukcja stanowiłaby naruszenie prawa. Wszelkie prawa użytkowania są zastrzeżone. Zgodnie z artykułem L.122-4 kodeksu własności intelektualnej, jakiekolwiek przedstawienie lub powielanie bez wyraźnego zezwolenia, w całości lub w części, i w jakikolwiek sposób, jest nielegalne i stanowi naruszenie podlegające karze na mocy artykułów L. 335-2 i następnych kodeksu własności intelektualnej.
 
Użytkownik nie jest uprawniony do sprzedaży, kopiowania, wynajmowania, wprowadzania na rynek, przekazywania, cedowania lub w inny sposób udzielania subgrantów, modyfikowania, adaptowania Strony, łączenia jej w całości lub w części z innym oprogramowaniem, tłumaczenia, dekompilowania, dezasemblowania lub tworzenia jakiegokolwiek oprogramowania lub jakichkolwiek funkcji pochodzących ze Strony bez wyraźnej pisemnej zgody Dyrektora Wydawniczego. 
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY udziela Użytkownikowi bezpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej, osobistej licencji ograniczonej do jego prywatnego użytku, na dostęp, korzystanie i przeglądanie Strony internetowej i jej elementów. Prawo to jest przyznawane wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego, z zastrzeżeniem zachowania wszystkich uwag dotyczących reprodukcji i praw własności intelektualnej z tym związanych. W związku z tym Użytkownikowi nie wolno kopiować lub reprodukować całości lub części Elementów w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek istniejącym lub przyszłym nośniku w celu przetłumaczenia Elementów na jakikolwiek inny język i adaptacji Elementów.
 
Jakiekolwiek inne wykorzystanie Elementów jest ściśle zabronione i stanowi naruszenie przepisów Kodeksu Własności Intelektualnej.

 
ARTYKUŁ 8 - DANE OSOBOWE

Aby uzyskać więcej informacji na temat POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH na Stronie internetowej, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY zaprasza Użytkowników do zapoznania się z następującymi informacjami: https://www.ducray.com/pl-pl/polityka-prywatnosci

 
ARTYKUŁ 9 - HIPERŁĄCZA

Użytkownik jest poinformowany, że LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY może udostępniać linki do stron internetowych lub aplikacji należących, lub nie, do grupy Pierre Fabre. Te strony internetowe lub aplikacje są niezależne od Strony.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY nie redaguje ani nie kontroluje źródeł i treści tych stron internetowych oraz ich linków do innych stron internetowych lub aplikacji.
Linki do tych stron internetowych lub aplikacji nie stanowią w żaden sposób aprobaty, zatwierdzenia lub przynależności LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY wobec treści tych stron internetowych lub aplikacji, a tym bardziej ich ewentualnego wykorzystania.
W związku z tym LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY nie ponosi odpowiedzialności za treści, produkty, usługi, reklamy, pliki cookie lub inne elementy tych stron internetowych, jak również za wszelkie szkody lub straty, udowodnione lub domniemane, wynikające lub związane z korzystaniem z tych informacji, usług lub danych dostępnych na tych stronach internetowych lub aplikacjach.
 
Hiperłącza mogą być tworzone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY. Wszystkie wnioski o zezwolenie należy przesyłać na następujący adres: contact.ducray@pierre-fabre.com

 
ARTYKUŁ 10 - POLITYKA COOKIES

 Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies na Stronie internetowej, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY zaprasza Użytkowników do zapoznania się z Tabelą Plików Cookies dostępną pod adresem: https://www.ducray.com/pl-pl/polityka-prywatnosci

 

ARTYKUŁ 11 - BRAK ZRZECZENIA SIĘ I CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

Jeżeli jedno z postanowień OWU utraci ważność na skutek zmiany przepisów prawa, regulacji lub orzeczenia sądu, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność i zgodność z pozostałymi postanowieniami OWU.
Jeżeli jedna ze Stron nie będzie się powoływać na któreś z postanowień OWU, nie może powoływać się na to samo postanowienie w późniejszym czasie.

 

ARTYKUŁ 12 - POSTANOWIENIA RÓŻNE

W zakresie, w jakim postanowienie OWU utraciłoby moc lub zawierałoby lukę, dane postanowienie zostanie zastąpione przez postanowienie najbardziej zbliżone do niego z punktu widzenia wykładni prawnej.
Użytkownicy oświadczają i potwierdzają, że zapoznali się z treścią OWU, a korzystanie ze Strony stanowi ze strony Użytkowników całkowitą i bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień OWU.
Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu, pytania lub uwagi dotyczące Strony lub Konta Użytkownika, Użytkownicy mogą kierować na adres: contact.ducray@pierre-fabre.com

 

ARTYKUŁ 13 - ZMIANY DOTYCZĄCE OWU

OWU mogą być w każdej chwili zmienione przez LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY. Użytkownicy zostaną powiadomieni o tych zmianach. Korzystanie ze Strony po powiadomieniu o modyfikacji będzie oznaczało akceptację OWU. Wówczas obowiązującymi OWU będą te, które obowiązują w Serwisie w dniu korzystania z niego przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami w OWU, zobowiązuje się nie korzystać ze Strony. W przypadku tłumaczenia OWU ważna i obowiązująca dla polskich użytkowników jest tylko polska wersja językowa dokumentu.

ARTYKUŁ 14 - PRAWO MAJĄCE ZASTOSOWANE I WŁAŚCIWE SĄDY

Niniejsze OWU podlegają prawu francuskiemu.
Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi OWU będą przedmiotem mediacji przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych lub arbitrażu. Jeżeli mediacja nie przyniesie skutku, spór zostanie wniesiony przed właściwy miejscowo sąd powszechny.

powrót do góry