POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY
POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE


Dziękujemy za odwiedzenie naszej Strony. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa Danych Osobowych użytkowników Strony jest najwyższym priorytetem w Pierre Fabre.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie Dane Osobowe są gromadzone podczas odwiedzania naszej Strony i korzystania z niej oraz w jaki sposób są one przetwarzane.

Możesz bezpośrednio przejść do informacji, których szukasz, klikając jeden z linków z menu poniżej.

 

W jakim celu?
 

Transfer danych
Twoje prawa
Pliki Cookie
 
Kontakt z nami
 

Kim jesteśmy?

Niniejsza strona internetowa ("Strona") jest obsługiwana przez:
 
Pierre Fabre S.A spółkę utworzoną i działającą, zgodnie z prawem francuskim z siedzibą we Francji, 12, avenue Hoche, 75008 Paris – w zakresie zarządzania plikami cookies wykorzystywanymi na Stronie;

Pierre Fabre Dermo - Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000021960, NIP: 526-240-93-88, REGON : 016262609, dalej : „PFDC” - w zakresie odpowiedzi na pytania użytkowników, dotyczące PFDC w szczególności produktów, dla których podmiotem odpowiedzialnym / dystrybutorem jest PFDC, aktualizacji Strony w zakresie, dotyczącym PFDC.

Wskazane spółki, zwane dalej łącznie: „Pierre Fabre”, są administratorami danych osobowych, które mogą być zbierane od użytkowników na Stronie, każda z nich we wskazanym powyżej zakresie oraz w celach, wynikających z niniejszej Polityki Prywatności, a także z Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych do formularza zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczegoInformacji do zgłoszenia ciężkich / nie ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych oraz Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych w związku z udzielaniem informacji medycznej. Ww. formularze są dostępne na stronie internetowej https://www.pierre-fabre.com/pl-pl/kontakt.

Zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszej Polityki Prywatności, w celu zapoznania się z warunkami przetwarzania danych osobowych podczas odwiedzania naszej Strony. Firma Pierre Fabre zastrzega sobie prawo aktualizacji dokumentu w dowolnym momencie. Na Stronie będzie widoczna data najnowszej wersji dokumentu. Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualizacji.Jakie informacje o Tobie zbieramy

W zależności od usług świadczonych przez naszą Stronę i wykorzystywanych przez Ciebie, Twoje wybory i konfiguracja ustawień (szczególnie w zakresie zastosowania plików cookie i innych urządzeń śledzących), dane osobowe dotyczące Ciebie (dalej zwane: „Danymi Osobowymi”), gromadzone i przetwarzane przez Pierre Fabre, mogą obejmować niżej wskazane kategorie:
 • Podczas korzystania z naszej Strony użytkownik może dobrowolnie podać Dane Osobowe obejmujące: nazwisko, imię, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, preferencje i zainteresowania, a także wszelkie inne dane potrzebne do obsługi żądania lub zgłoszenia;
 • Podczas odwiedzania naszej Strony nasz serwer automatycznie gromadzi pewne informacje generowane przez przeglądarkę lub przez inne urządzenie, w tym między innymi: nazwę domeny, adres IP, datę, godzinę i czas trwania odwiedzin, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, odwiedziny na stronach. Nie używamy tych automatycznie gromadzonych informacji do próby zidentyfikowania Ciebie i nie łączymy ich z Danymi Osobowymi, które podajesz dobrowolnie, jak opisano poniżej.
 • Możemy również uzyskać Twoje Dane Osobowe od osób trzecich, w szczególności wskazać źródła pozyskiwania Danych Osobowych od osób trzecich.

Cele przetwarzania Twoich Danych osobowych

Poniżej omawiamy cele, do jakich wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe oraz dlaczego potrzebujemy je przetwarzać.

 
Cele przetwarzania Dlaczego potrzebujemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe
 • udzielenie odpowiedzi na pytania przesłane w wiadomości e-mail, przez formularz kontaktowy 
 • Twoja wyraźna zgoda
 • zapewnienie Ci lepszej obsługi, np. wyszukiwanie następnego sklepu lub punktu kontaktowego 
 • Twoja wyraźna zgoda
 • zarządzanie relacjami z użytkownikami Strony oraz ich optymalizacja, w tym poprzez ulepszanie naszej Strony oraz naszych produktów
 • Twoja wyraźna zgoda
 • o ile nie wyrazisz sprzeciwu, jak wskazano w poniższych rozdziałach „Twoje prawa” oraz „Pliki cookie”, lepsze zrozumienie Twoich preferencji poprzez analizę Twojego zachowania podczas wizyty na naszej Stronie i zaoferowanie produktów lepiej dopasowanych do Twoich zainteresowań
 • Twoja wyraźna zgoda
 • wysyłanie Ci informacji o naszych ofertach, aktualnościach i wydarzeniach (newslettery, zaproszenia i inne materiały)
 • Twoja wyraźna zgoda
 • tworzenie statystyk
 • Twoja wyraźna zgoda
 • powiadamianie odpowiednich władz o wszelkich problemach związanych z używaniem naszych produktów
 • Umożliwia przeprowadzanie diagnoz online w celu uzyskania zindywidualizowanej rutyny pielęgnacjyjnej 
 • Twoja wyraźna zgoda

Dane Osobowe, które są dla nas niezbędne w celach określonych powyżej są oznaczone gwiazdką na poszczególnych podstronach w obrębie Strony w miejscach, w których są gromadzone. Jeśli zdecydujesz się nie wypełnić tych obowiązkowych pól, możemy nie być w stanie zrealizować Twojej prośby. Podanie innych Danych Osobowych jest w pełni opcjonalne i pozwala nam poznać Cię lepiej i odpowiednio ulepszać naszą komunikację z Tobą oraz związany z tym poziom świadczonych usług. Dalsze informacje o celach i podstawach prawnych dla poszczególnych możliwości przetwarzania Danych Osobowych można znaleźć poniżej.

Ujawnianie i przekazywanie Danych Osobowych

Jesteśmy częścią globalnej grupy Pierre Fabre i od czasu do czasu konieczne będzie udostępnianie Twoich Danych Osobowych naszym spółkom stowarzyszonym, jeśli będzie to niezbędne do celów wymienionych powyżej.

Możemy również wyznaczyć usługodawców zewnętrznych (którzy będą działać zgodnie z naszymi instrukcjami) do pomocy nam w dostarczaniu Ci informacji, zapewnianiu Ci dostępu do produktów i usług, w prowadzeniu przez nas działalności i zarządzaniu nią, a także w zarządzaniu naszą Stroną i ulepszaniu jej. W takich przypadkach te podmioty zewnętrzne mogą potrzebować dostępu do Twoich Danych Osobowych.

Jeśli Twoje Dane Osobowe przekazywane są poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) do innych spółek grupy Pierre Fabre lub do dostawców usług, podejmiemy kroki, by zapewnić Twoim Danym Osobowym taki sam poziom ochrony, jaki jest stosowany na terenie EOG, w tym poprzez podpisanie umów o przekazaniu Danych Osobowych, wykorzystanie aktualnych standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję UE, lub w oparciu o schematy certyfikacji lub inne, stosowne obowiązujące mechanizmy przekazywania, wiążące reguły korporacyjne lub umowy zatwierdzone przez organy UE do spraw ochrony danych. W przypadku przekazywania Danych Osobowych do innych podmiotów grupy Pierre Fabre poza EOG opracowaliśmy wewnątrzgrupową umowę dotyczącą przekazywania Danych Osobowych, opartą na zatwierdzonych przez Komisję UE aktualnych standardowych klauzulach umownych, która chroni Dane Osobowe przekazywane pomiędzy jednostkami Pierre Fabre.

Masz prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat mechanizmu przekazywania Twoich Danych Osobowych poza EOG wysyłając wiadomość na adres dpofr@pierre-fabre.com.

Możemy udostępnić Twoje Dane Osobowe podmiotom trzecim w związku z potencjalną lub rzeczywistą sprzedażą naszej firmy lub naszych aktywów, lub aktywów dowolnej spółki stowarzyszonej. W takim przypadku przechowywane przez nas Dane Osobowe dotyczące naszych użytkowników mogą być jednym z przekazywanych aktywów.

Będziemy również reagować na żądania udzielenia informacji w przypadkach, w których będzie to wymagane przez prawo lub jeśli tego typu ujawnienie będzie konieczne do ochrony naszych praw lub spełnienia wymagań w ramach postępowania sądowego, wyroku sądowego, żądania instytucji regulacyjnej lub wszelkich innych dotyczących nas czynności prawnych.


Marketing – wiadomości e-maile


Tam, gdzie jest to zgodne z prawem i pod warunkiem wyrażenia zgody, jeśli jest to wymagane, możemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości e-mail, aby poinformować Cię o naszych produktach i usługach. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, skorzystaj z linku „anuluj subskrypcję” podanego w naszych e-mailach lub w inny sposób skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przestaniemy wysyłać Ci wiadomości.

Przechowywanie Twoich Danych osobowych

Co do zasady przechowujemy Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których zostały one zebrane.

Przechowujemy Twoje Dane Osobowe przez czas ściśle niezbędny do zarządzania relacjami z Tobą.

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celach marketingowych tak długo, jak pozostajemy z Tobą w kontakcie w ramach naszych działań promocyjnych 
do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub wycofania stosownej zgody.
 
Adresy IP gromadzone do celów bezpieczeństwa nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż 10 dni.

Wykazy połączeń gromadzone za Twoją zgodą z wykorzystaniem plików cookie i innych urządzeń śledzących wdrożonych na naszej Stronie będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez okres nie dłuższy niż trzynaście (13) miesięcy. Więcej szczegółów podano w rozdziale „Pliki cookie” poniżej. 

Możemy być zobowiązani do przechowywania Twoich Danych Osobowych w postaci zarchiwizowanej przez okres dłuższy niż określony powyżej, jeśli jest to zgodne z naszymi obowiązkami prawnymi lub wymagane przez obowiązujący okres przedawnienia, w celu udowodnienia przysługującego prawa. Szczegółowe informacje, dotyczące okresów przechowywania Danych Osobowych w związku ze zgłoszeniem działania niepożądanego lub udzieleniem informacji medycznej są dostępne w Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych do formularza zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczegoInformacji do zgłoszenia ciężkich / nie ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych oraz Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych w związku z udzielaniem informacji medycznej. Ww. formularze są dostępne na stronie internetowej https://www.pierre-fabre.com/pl-pl/kontakt.

Gdy Twoje Dane Osobowe nie są już niezbędne do realizacji opisanych celów lub w celu archiwizacji wynikających z naszych obowiązków prawnych lub okresu przedawnienia, zapewniamy ich trwałe usunięcie lub nadanie im anonimowego charakteru.

Linki zewnętrzne
 
Strona może zawierać linki do stron podmiotów trzecich. Informujemy, że Pierre Fabre nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności, stosowane na tych stronach. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron. Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się wyłącznie w kontekście Danych Osobowych gromadzonych na naszej Stronie lub w wyniku naszej działalności biznesowej.

Twoje prawa
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych mogą Ci przysługiwać niektóre lub wszystkie z poniższych praw:
 • uzyskanie kopii Twoich Danych Osobowych wraz z informacją, w jaki sposób i na jakiej podstawie są one przetwarzane;
 • poprawianie błędnych Danych Osobowych (w tym prawo do uzupełniania niekompletnych Danych);
 • usuwanie Twoich Danych Osobowych (w określonych okolicznościach, gdy nie są już niezbędne w związku z realizacją celów, dla których były zgromadzone i przetwarzane); 
 • ograniczenie przetwarzania Twoich Danych Osobowych w szczególności, gdy:
- zakwestionowana zostanie prawdziwość Twoich Danych Osobowych;
-przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na usunięcie Danych Osobowych;
- nie wymagamy już Danych Osobowych, ale są one wciąż potrzebne Tobie w celu wniesienia, wykonania, lub ochrony roszczenia;
 • żądanie przeniesienia Twoich Danych Osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego osobom trzecim (lub Tobie), gdy takie przetwarzanie jest uzasadnione Twoją zgodą lub wykonaniem zawartej z Tobą umowy;
 • wycofanie Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych (gdy takie przetwarzanie jest oparte na Twojej zgodzie);
 • uzyskanie lub wgląd w kopię odpowiednich środków bezpieczeństwa stosowanych w przypadku przekazania Twoich Danych Osobowych do innego państwa lub organizacji międzynarodowej.
 
Oprócz praw wymienionych powyżej masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pierre Fabre, w tym profilowania, oraz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem. 
 
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorującego ochronę Danych Osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail:  odo.pfdc@pierre-fabre.com. Pamiętaj, że możemy poprosić o potwierdzenie Twojej tożsamości. Będziemy się starali odpowiedzieć na Twoje żądania w wyznaczonych ramach czasowych.


Pliki Cookie
 
Plik cookie to mały plik, który można umieścić na twardym dysku Twojego urządzenia lub na serwerze strony internetowej. Używamy plików cookie do automatycznego pozyskiwania informacji opisanych powyżej. Nie musisz akceptować plików cookie i możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz odpowiednio zmieniając parametry swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie oraz na temat ustawień przeglądarki, aby odrzucała pliki cookie lub w większym stopniu kontrolowała instalację plików cookie na Twoim urządzeniu, odwiedź poniższe witryny:

Ustawienia plików cookie dla przeglądarki Internet Explorer 
Ustawienia plików cookie dla przeglądarki Firefox 
Ustawienia plików cookie dla przeglądarki Google Chrome 
Ustawienia plików cookie dla przeglądarki Safari i iOS

Rodzaje plików cookie, których używamy

Na naszej Stronie używamy różnych rodzajów plików cookie do różnych celów. Są one określane jako: bezwzględnie konieczne pliki cookie, pliki cookie związane z wydajnością, pliki cookie związane z marketingiem oraz pliki cookie związane z funkcjonalnością. Niektóre pliki cookie mogą pochodzić od innych firm i zapewniać dodatkowe funkcje na naszej Stronie. Są one opisane poniżej.
 • Niezbędne pliki cookie: są to pliki cookie potrzebne do realizacji zainicjowanych przez Ciebie działań. Jeśli nie zezwolisz tym plikom cookie na wprowadzenie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki, nie możemy zagwarantować, że nasza Strona będzie poprawnie działać podczas Twojej wizyty.
 • Pliki cookie związane z wydajnością: są to pliki cookie stosowane do ulepszania naszej Strony, np. do analizy, która pozwala nam zobaczyć w jaki sposób nasza Strona jest wykorzystywana i jak możemy ją ulepszyć. Te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający naszą Stronę z niej korzystają. Informacje są zbierane w sposób anonimowy i obejmują liczbę odwiedzających, miejsca, z których użytkownicy odwiedzili naszą Stronę oraz strony, które odwiedzili.
 • Pliki cookie związane z marketingiem: są to pliki cookie stosowane do dostarczania reklam dostosowanych do zidentyfikowanego komputera lub innego urządzenia (nie do konkretnej identyfikowalnej osoby), dopasowanych do zainteresowań związanych z aktywnością tego komputera lub urządzenia na Stronie (np. kliknięcia banerów reklamowych, odwiedziny na podstronach, wyszukiwania). Te pliki cookie stosowane są również do ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy oraz pomagają mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Mogą również zapamiętywać, że Strona została odwiedzona z urządzenia i udostępniać tę informację organizacjom zajmującym się marketingiem. Pliki cookie związane z marketingiem znajdujące się na naszej Stronie obsługiwane są przez podmioty trzecie za naszą zgodą. Pliki cookie związane z marketingiem stosowane są do monitorowania, jakie źródło reklamy skierowało użytkownika na naszą Stronę, abyśmy wiedzieli, czy warto inwestować w dane źródło reklamy.
 • Pliki cookie związane z funkcjonalnością: te pliki cookie poprawiają wydajność i funkcjonalność naszej Strony, często w wyniku czynności, które podejmujesz jako Użytkownik. Możemy na przykład personalizować przedstawiane Ci treści lub zapamiętywać Twoje preferencje.
 • Pliki cookie przechowywania we wtyczkach mediów społecznościowych innych firm i wtyczki mediów społecznościowych: wbudowane wtyczki mediów społecznościowych zazwyczaj wyposażone są w pliki cookie przechowywania, dostarczone przez dostawcę wtyczki. Te pliki cookie umożliwiają naszym użytkownikom udostępnienie informacji w odpowiedniej sieci społecznościowej, ale pozwalają również operatorowi sieci na identyfikację użytkownika oraz na przechowywanie informacji dotyczących korzystania ze Strony przez użytkownika w jego profilu.

Poniżej znajduje się lista plików cookie, z których korzystamy na naszej Stronie:
 
Cel Rodzaj pliku cookie Nazwa pliku cookie Nazwa aplikacj Okres przechowywania 
Analityka Permanentny UA Google Analytics 13 miesięc
Analityka Permanentny _ga Google Analytics 12 miesięc
Analityka Permanentny gid Google Analytics 3 miesięc
Funkcjonalność Permanentny scroll_after_redirect Ducray.com -
Funkcjonalność Permanentny Toky_state Ducray.com 13 miesięc
Funkcjonalność Permanentny token_auth_offline Ducray.com 1 dzień
Funkcjonalność Permanentny pf_store_map_bounds Ducray.com -
Funkcjonalność Permanentny pf_store_user_pos Ducray.com -
Funkcjonalność Permanentny gat_UA-23625047-2 Google Analytics -
Funkcjonalność Permanentny __cfduid tokywoky 12 miesięcy
Funkcjonalność Permanentny Gps Youtube.com 1 dzień
Funkcjonalność Permanentny Pref Youtube.com 8 miesięcy
Wydajność Permanentny YSC ( YSC ) Youtube.com -
Reklamowy Permanentny Ide doubleclick.net 13 miesięcy
Reklamowy Permanentny Gniazdo doubleclick.net 6 miesięcy
Funkcjonalność Permanentny VISITOR_INFO1_LIVE Youtube.com 6 miesięcy
Funkcjonalność Permanentny _gcl_au Ducray.com 2 miesiące
Funkcjonalność Permanentny Drupal.tableDrag.showWag Ducray.com 9 miesięcy
Funkcjonalność Permanentny pa-submit Ducray.com Sesja
Funkcjonalność Permanentny has_js Ducray.com Sesja
Funkcjonalność Permanentny NSC_WJQ_QG-TJUFTNBSRVFT2-Q-IUUQT Ducray.com 1 dzień
Funkcjonalność Permanentny cookies uzgodnione Ducray.com 3 miesiące
Funkcjonalność Permanentny Sesji Ducray.com 1 miesiąc
Społecznościowe Permanentny _unam Ducray.com 9 miesięcy
Społecznościowe Permanentny pxcelBcnLcy Sharethis -
Społecznościowe Permanentny pxcelPage_c010 Sharethis 7 dni
Społecznościowe Permanentny __stid Sharethis 12 miesięcy
Społecznościowe Permanentny pxcelAcc3PC Sharethis 12 miesięcy

Aby zmienić ustawienia lub wyłączyć pliki cookie, kliknij tu.

 
Zarządzanie i usuwanie plików cookie
 
Aby umożliwić Ci kontrolę nad stosowaniem plików cookie na naszej Stronie wdrożyliśmy narzędzie, z którego możesz skorzystać, gdy odwiedzasz naszą Stronę. Umożliwia Ci ono konfigurację różnych plików cookie, na których instalację wyraziłeś zgodę. Dodatkowe informacje: Cookiebot lub Civic cookie control.

Jeśli odrzucisz pliki cookie, nie będziemy już instalować żadnych plików cookie na Twoim urządzeniu za wyjątkiem plików opisanych powyżej, odpowiadających za funkcjonalność (w tym pliki cookie, które zapamiętują, że nie chcesz instalacji plików cookie, gdy odwiedzasz naszą Stronę.)

Należy jednak pamiętać, że jeśli zdecydujesz się usunąć lub odrzucić określone pliki cookie, będzie to miało wpływ na funkcjonalność lub usługi świadczone za pośrednictwem naszej Strony.

Aktualizacja Polityki Prywatności

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę Prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w prawie lub w naszych praktykach dotyczących prywatności.

Informacje kontaktowe

Pierre Fabre ma wyznaczonego Inspektora ds. ochrony danych („IOD”) - Pierre-André POIRIER, z którym można się skontaktować pod adresem: dpofr@pierre-fabre.com. Natomiast kontakt do lokalnego zespołu IOD, związany z pytaniami dotyczącymi Polityki Prywatności lub egzekwowaniem praw wynikających z ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem: odo.pfdc@pierre-fabre.com.

Artykuły