PRÁVNÍ ÚPRAVA

PROVOZOVATEL:

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES
Zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem ve výši 38,250 EURO
45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT – Francie
Registrační číslo v Živnostenském a obchodním rejstříku v Nanterre: B 403.269.814
DIČ: FR 40 403 269 814
Tel.: 33 (0)5 63 58 88 00
 

Vedoucí zaměstnanec provozovatele:

Antoine DUHAMEL
 
Správce webových stránek:
Kontakt na správce webových stránek, klikněte ZDE: email: contact.ducray@pierre-fabre.com
Poskytovatel webhostingu:
CIS VALLEY, zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem ve výši 2,500,000 EURO, zapsaná v Obchodním rejstříku v BORDEAUX, pod číslem B 410 100 747
Sídlo: Chemin de l’Hermite BP 70081 - 33523 Bruggy
 

Podmínky:

Tyto Všeobecné podmínky stanovují pravidla užívání webových stránek „DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES“ (dále jako „Webové stránky“), ke kterým přistupujete užíváním Webových stránek.
Nepřijímáte-li tyto podmínky, prosíme, abyste tyto Webové stránky nepoužíval.
Jste-li nezletilý, můžete tyto Webové stránky navštěvovat pouze s předchozím souhlasem rodičů či opatrovníka s těmito podmínkami, a to za jejich přítomnosti.
DRUCAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES si vyhrazují právo upravovat tyto Webové stránky, jejich služby (dále jen „Služby“) a/nebo tyto všeobecné podmínky pro užívání Webových stránek. Všechny změny jsou účinné jejich zveřejněním na Webových stránkách  http://www.ducray.com Každý, kdo pokračuje v užívání těchto Webových stránek a jejich Služeb, souhlasí se všemi takovými změnami a taktéž se všeobecnými podmínkami užívání těchto Webových stránek.
 

PODMÍNKY POUŽITÍ

 Tyto Webové stránky se řídí francouzským právem.
 
Webové stránky společnosti DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES můžete navštívit na adrese:  http://www.ducray.com Webové stránky jsou Vám zpřístupněny za určitých podmínek, které uznáváte a zavazujete se je dodržovat.
Tyto podmínky užití jsou stanoveny v tomto dokumentu.
Používání Webových stránek včetně informací, které obsahují, je vyhrazeno pro osobní potřebu, a nikoliv pro komerční účely.
Zakazuje se používat Webové stránky nebo jejich část pro účely, které odporují zákonu (porušení autorského práva) nebo pro účely, které jsou v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami užití.
Prohlížením těchto Webových stránek souhlasíte s dodržováním těchto Všeobecných podmínek užití platných ke dni jejich návštěvy Webových stránek.
 

Účel Webových stránek

Tyto Webové stránky byly vytvořeny, aby poskytovaly informace týkající se zejména DUCRAY dermatologických laboratoří (informační listy produktů, poradenství o produktech, soutěže, novinky, vyhledávání obchodů, dermatologů) a také prezentace celého portfolia produktů DUCRAY®.
Tyto Webové stránky nejsou nabídkou na uzavření smlouvy.
Tyto Webové stránky poskytují zejména mimosmluvní informace o DUCRAY Dermatologických laboratořích, jakožto i popis všech jejich produktů, aniž by jejich cílem bylo nabízet přímo nákup výrobku či služeb (kromě případů, kdy je výslovně uvedeno jinak).
I když jsou tyto Webové stránky aktualizovány s přihlédnutím ke všem činnostem, je možné, že některé nové informace anebo reklama již nebudou v době zveřejnění aktuální či se staly již zastaralými.
DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES nemohou zaručit, že veškeré nové informace zveřejněné na těchto Webových stránkách budou zcela aktualizovány, přestože vynaloží veškeré nezbytné úsilí k dosažení tohoto účelu.
 

Registrace

Pro užívání Webových stránek není nutná registrace.
Máte přístup k veškerému obsahu.
Webové stránky mohou být povinné sdělit osobní údaje v případech, kdy je nutné identifikovat, vyslechnout anebo stíhat osobu podezřelou z porušování (úmyslného či nikoliv) autorského práva anebo způsobení škody provozovateli Webových stránek či jiným uživatelům Webových stránek či osobní údaje jakékoliv třetí osoby podezřelé, že byla stíhání za taková jednání.
 

Záruka

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES souhlasí s tím, že budou ověřovat, že obsah jejich Webových stránek je v souladu s platnými francouzskými právními předpisy.

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES zejména souhlasí s tím, že nebudou zveřejňovat informace, které porušují práva třetích stran, nebo které jsou povahy násilné, pornografické nebo hanlivé. Ducray nezveřejní protiprávní obsah, a to zejména rasistické, xenofobní, pedofilní povahy, nebo obsah, který jakýmkoli způsobem poškozuje lidskou důstojnost.

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES nemohou zaručit přesnost a úplnost informací, které obsahují tyto Webové stránky.

Dokumenty publikované elektronicky společností DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES na těchto Webových stránkách jsou pečlivě zkorigovány; přesto se mohou objevit chyby. Pokud zjistíte chybu, kontaktujte nás, prosím, na: DUCRAY.CZ@pierre-fabre.com

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES provedou potřebné opravy. Kromě toho zveřejněné texty mohou být aktualizovány v mezidobí od jejich zveřejnění do okamžiku, kdy jste je přečetli. DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES nemohou za žádných okolností zaručit, že tyto informace jsou přesné, úplné a aktuální.
 

Využívání rad poskytovaných na Webových stránkách

Počítačové aplikace pro online diagnostiku a návody obsahující kosmetické poradenství a poradenství v oblasti zdraví (dále jen "Aplikace") jsou k dispozici návštěvníkům na Webových stránkách, aby pomohly vybrat správný produkt.

Veřejná přístupnost takových rad nemá za následek převod jakýchkoli majetkových práv spojených s Aplikacemi.
Je Vám pouze poskytnuta nevýhradní uživatelská licence pro užití těchto Aplikací výlučně pro osobní potřebu.
Je zakázáno kopírovat nebo rozmnožovat Aplikace nebo jakoukoliv jejich část jakýmkoli způsobem nebo na jakýkoli existující nebo v budoucnu existující nosič dat; je zakázáno upravovat Aplikace nebo je překládat do jiného jazyka.

Společnost DUCRAY DERMATOLOGICAL nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé následky a/nebo škody způsobené vadou nebo neoprávněným stažením Aplikace.
Nadto, DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES nejsou vázány jakoukoli povinností k dosažení výsledků, ale spíše prostředky, jimiž je poskytováno poradenství.
DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES neposkytují žádnou záruku, výslovně anebo konkludentně, a nenesou odpovědnost za užití rady ani doporučených produktů.
Rady (poradenství) jsou poskytovány pouze pro informativní účely a musí být potvrzeny odborníky.
Další informace a/nebo dotazy zasílejte, prosím, na adresu:
DUCRAY.CZ@pierre-fabre.com
 

Odpovědnost

Webové stránky využívají nezbytné prostředky k zajištění spolehlivosti informací a služeb, které jsou jejich obsahem, provozovatel Webových stránek neodpovídá za chyby, opomenutí, viry nebo důsledky, které by mohly vzniknout nesprávným použitím výše uvedených informací a služeb. Webové stránky (resp. provozovatel) se nezavazuje k výsledku, ale pouze k vynaložení přiměřeného úsilí.

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES, jejich statutární orgány nebo zaměstnanci nenesou odpovědnost:
- za jakoukoliv újmu vzniklou připojením, přístupovým bodem anebo používáním těchto Webových stránek;
- za újmu vzniklou přímo či nepřímo konzultací s Webovými stránkami nebo pro použití informací, které jsou na nich k dispozici;
- za přímé nebo nepřímé škody vzniklé používáním Webových stránek a zejména za jakoukoli provozní, finanční nebo obchodní ztrátu nebo ztrátu programů nebo dat z jakéhokoli informačního systému, a to i v případě, že DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES byly
V obecnější rovině DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES nenabízejí žádné záruky, výslovné ani konkludentní, za Webové stránky nebo jejich části.

Uživatelé nesmějí, ať už dobrovolně anebo nedobrovolně, umísťovat na Webové stránky viry nebo jakýkoli soubor, který by mohl být škodlivý pro Webové stránky; v takových případech nesou uživatelé plnou odpovědnost.
DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES jsou odhodlány chránit všechny uživatele a postihovat indiskrétní uživatele.

Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že má dokonalou znalost vlastností a nástrah internetu a zejména, že přenos dat a informací na internetu je pouze relativně technicky spolehlivý, neboť využívá zahraničních sítí s různými vlastnostmi a technickými možnostmi, které brání přístupu nebo jej znemožňují po určitou dobu.

Provozovatel Webových stránek usiluje o to, aby Webové stránky byly přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale není povinen tak činit.
Přístup k Webovým stránkám lze proto přerušit, zejména z důvodu údržby a jejich aktualizace.
Společnost DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES si vyhrazuje právo bez upozornění změnit, pozastavit nebo dokonce přerušit provoz celých, nebo části, Webových stránek, včetně jejich komunikačního prostoru a zejména odkazů na jiné webové stránky.
DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES v žádném případě neodpovídá za taková přerušení a jejich důsledky pro uživatele nebo jakoukoliv třetí stranu.

Provozovatel Webových stránek v žádném případě nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo jakékoli poškození související s takovými daty. Žádné informace nebo poradenství poskytované na Webových stránkách nelze interpretovat jako jakoukoliv záruku.

Navíc, hypertextové odkazy mohou uživatele přesměrovat na externí webové stránky spravované třetími stranami.
Společnost DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES nemá žádnou kontrolu nad ani nepotvrzuje informace, které jsou k dispozici na těchto jiných webových stránkách, a nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah.
Odkazy na všechny další stránky jsou pouze na odpovědnost uživatele.
 

Práva k duševnímu vlastnictví

Veškerý obsah těchto Webových stránek a každý z jejich prvků samostatně (veškeré uváděné názvy výrobků anebo značek, architektura, texty, fotografie, obrázky, ilustrace atd.) jsou výlučným vlastnictvím DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES nebo jejich poskytovatelů technických služeb a řídí se francouzským a mezinárodním autorským právem, resp. právem duševního vlastnictví.

Uživatelé by měli vzít na vědomí, že fotografie anebo speciální symboly jsou taktéž považovány za duševní vlastnictví.

Všechna práva na užití rozmnoženiny a sdělování díla veřejnosti jsou vyhrazena, včetně obrazového, fotografického či ikonografického provedení, provozovateli Webových stránek.
Je zakázáno reprodukovat tyto Webové stránky nebo jakoukoli jejich část pomocí jakéhokoli elektronického nosiče bez výslovného souhlasu vedoucího zaměstnance provozovatele.
Značky a loga používané na těchto Webových stránkách jsou registrovanými ochrannými známkami a jejich reprodukování je formou padělání.

Všechna práva k užití jsou vyhrazena. V souladu s článkem L.122-4 zákona o duševním vlastnictví je jakékoliv úplné nebo částečné představování nebo rozmnožování za použití jakéhokoli postupu bez výslovného oprávnění nezákonné a naplňuje znaky padělání sankcionované dle článku L. 335-2 a násl. Zákona o duševním vlastnictví.
 

Osobní údaje

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES nebudou v žádném okamžiku požadovat osobní údaje uživatele (jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, povolání atd.). Nicméně, po uživatelích může být požadováno, aby poskytli určité osobní informace k registraci, aby mohli získat některé informace anebo obdrželi určité dokumenty.

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES prohlašují, že osobní údaje, které poskytujete online, jsou určeny výhradně pro užití společností DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES anebo jinou společností náležející do skupiny PIERRE FABRE odpovědnou za zpracování a uchovávání těchto údajů. Tyto údaje nebudou sděleny jiným třetím stranám, které poskytujícím webhosting anebo podílejícím se na obsahu Webových stránek nebo jejich správě.

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES souhlasí s přijetím všech nezbytných opatření k zachování důvěrnosti těchto osobních údajů.

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES upozorňují na skutečnost, že jejich databáze a veškeré osobní údaje byly oznámeny CNIL (Francouzská národní agentura pro ochranu údajů) a zaregistrovány pod číslem 1488232.

Kromě toho vám DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES připomínají, že v souladu s novelizovaným zněním Zákona o ochraně osobních údajů ze dne 6. ledna 1978 máte právo na přístup, změnu anebo výmaz osobních údajů.
Toto právo můžete uplatnit kdykoli zasláním dopisu na následující adresu:
Laboratoires Dermatologiques Ducray
Les Cauquillous - BP 100
81506 LAVAUR CEDEX

Nebo na e-mail: DUCRAY.CZ@pierre-fabre.com

Úprava bude provedena bez zbytečného odkladu do osmi (8) pracovních dnů od obdržení vaší žádosti.

Při každém shromažďování osobních údajů na Webových stránkách se zobrazuje upozornění týkající se zákonných podmínek spojených s jejich shromažďováním anebo úpravou.
Informace shromážděné prostřednictvím registrace na Webových stránkách jsou rovněž určeny k tomu, aby byli společností DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES užity k zasílání marketingových nabídek a obchodních sdělení, rozhodl-li se uživatel "přihlásit se" k jejich odběru.
Po udělení souhlasu vám DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES mohou zasílat přímé nabídky nebo obchodní sdělení elektronickou poštou.

Pokud jste se přihlásili prostřednictvím elektronické adresy k odběru informací (zasílání newsletterů), můžete jejich zasílání zrušit způsobem uvedeným výše, anebo postupem dle pokynů uvedených na konci každého e-mailu, jakmile je obdržíte.
 

Cookies

Za účelem získání statistických údajů (např. odhadování návštěvnosti Webových stránek), zlepšení prohlížení stránek (např. vývoj optimalizace webových stránek pro určité prohlížeče a určité typy barevných displejů) a z bezpečnostních důvodů (např. určení původu spamu), DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES mohou mít důvod ke shromažďování vašich osobních údajů pomocí proměnných prostředí prostřednictvím souborů cookies.
Soubor cookies je blok dat odeslaný do vašeho prohlížeče webovým serverem a uložený na pevném disku vašeho počítače.
Jeden nebo více souborů cookies lze umístit anonymně na pevný disk počítače (navštívené stránky, datum a čas návštěvy, atd.).
Tyto cookies nenesou žádné osobní informace a v žádném případě neumožňují třetím stranám Vás identifikovat.
Soubory cookies neumožňují Vaši identifikaci, ale dovolují shromažďování informací během návštěvy našich Webových stránek.
Soubory cookies jednoduše pomáhají Webovým stránkám identifikovat, které oblasti naší činnosti jsou pro Vás zajímavé, a tím nám umožňují posílat Vám ty informace, které více vyhovují Vašim potřebám.
Tyto cookies můžete odhalit.
Samozřejmě můžete tyto soubory cookies odmítnout.
Za tímto účelem můžete odmítnout ukládání souborů cookies deaktivací této funkce v nastavení prohlížeče (metoda vysvětlená na webu CNIL).
 

Bezpečnost

Internet je obrovská síť a DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES nemohou zaručit, že tato data nebudou využívána třetí stranou.
 

Odkazy

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES může poskytovat odkazy na jiné stránky provozované některým subjektem ze skupiny PIERRE FABRE či nikoliv. Tyto stránky jsou nezávislé na Webových stránkách DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES.

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES neupravují ani nevykonávají kontrolu nad zdroji a obsahem těchto stránek nebo odkazy na nich na jiné stránky.

Odkazy na tyto stránky nejsou v žádném případě formou schválení, ověření či přistoupení ze strany DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES k obsahu těchto stránek.

Společnost DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES proto nemůže nést odpovědnost za obsah, výrobky, služby, reklamu, cookies nebo jiné části těchto stránek, ani za škody nebo ztráty, a to prokazatelné či údajné, vzniklé z použití nebo v souvislosti s použitím informací, služeb anebo údajů dostupných na těchto stránkách.

Hypertextové odkazy na Webové stránky mohou být vytvořeny pouze s předchozím písemným povolením ze strany DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES. Všechny žádosti o povolení musí být odeslány na následující adresu: ducray@pfdc.cz Jakékoliv neoprávněné užití je považováno za padělání, která je sankcionované za podmínek občanskoprávní odpovědnosti a/nebo podmínek trestní odpovědnosti.
 

Redakční prostor na Webových stránkách

Webové stránky umožňují uživatelům internetu kontaktovat nebo zasílat dotazy společnosti DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES v poskytnutém prostoru.
E-mail: DUCRAY.CZ@pierre-fabre.com

Všechny zprávy zveřejněné v tomto prostoru vyjadřují pouze názory jejich autorů.
Nicméně, DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES, jako osoba odpovědná za tyto Webové stránky, si vyhrazuje právo neodpovědět na zprávy, které by mohly být trestné, v rozporu se zákonem nebo v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami užití.
Uživatelé proto souhlasí s tím, že se zdrží zveřejňování obsahu:
- zahrnujícího skrytou reklamu;
- podvodné nebo chybné povahy;
- způsobilého porušit práva duševního vlastnictví anebo jiná práva třetích stran, jako jsou autorská práva a právo na ochranu soukromí;
- zneužívající, hanlivé, pomlouvačné, rasistické, xenofobní nebo revizionistické povahy, nebo obsah, který útočí na čest nebo pověst jiné osoby;
- podporující diskriminaci nebo nenávist k osobě nebo skupině lidí z důvodu jejich původu nebo jejich příslušnosti nebo nepříslušnosti k určité etnické skupině, národu, rase anebo náboženství;
- ohrožující osobu nebo skupinu lidí;
- útočící na veřejný pořádek, může být předmětem civilní žaloby anebo trestní obžaloby nebo má hanlivou povahu; protiústavní nebo extremistické povahy, nebo vycházející z ilegálních skupin; podněcující ke spáchání přestupku, trestného činu, sebevraždy či
- který umožňuje třetí straně, přímo nebo nepřímo, přístup k pirátskému softwaru, sériovým číslům softwaru, softwaru usnadňujícímu pirátskou činnost a prolomení informačních a telekomunikačních systémů, a obecně k jakémukoliv software nebo jinému nástroji
- obsahující viry nebo jakoukoli jinou aplikaci, která by narušila nebo poškodila software nebo obsah Webových stránek, materiál či počítače, a to i ty ve vlastnictví uživatele Webových stránek;
- obsahující řetězové dopisy. 

Uživatel souhlasí s tím, že bude zasahovat do vzhledu a pověsti Webových stránek a nebude činit prohlášení a/nebo činnosti, které na ně útočí.
V případě porušení platných právních předpisů, obecně uznávaných pravidel slušného chování, těchto podmínek užití, jakožto i z jiných důvodů dle uvážení provozovatele, si provozovatel Webových stránek vyhrazuje právo ukončit provoz této elektronické adresy, a to dočasně či nastálo, a vymazat informace a odkazy na ně.
Provozovatel Webových stránek si vyhrazuje právo zveřejňovat anebo nezveřejňovat Vaše názory anebo webové stránky v prostoru pro Vaše vyjádření, měnit a upravovat je anebo překládat do jakéhokoliv jazyka v jakékoliv formě a na jakékoliv médium, ukládat je online anebo je kdykoliv vymazat, a to bez jakékoliv povinností Vás o tom informovat.
 

Ostatní ustanovení

V případě, že se některé z ustanovení těchto Všeobecných podmínek stane neplatným, nebo neupravuje-li zcela danou problematiku, bude příslušné ustanovení nahrazeno ustanovením, které svým obsahem a smyslem co nejvíce odpovídá původnímu ustanovení.

Nejste-li spokojeni s těmito Webovými stránkami anebo některou jejich částí, jejich prostorem vyhrazeným pro zdravotní dotazy, nebo pokud nesouhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami užití, jediným řešením je přestat používat tyto Webové stránky.

Již samotné prohlížení těchto Webových stránek anebo běžné užívání Webových stránek je vyjádřením Vašeho souhlasu s těmito Všeobecnými podmínkami užití a jejich akceptací.

Tyto Všeobecné podmínky užití se řídí a jsou vykládány podle francouzského práva.
V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto Všeobecných podmínek užití anebo jakýchkoli dotazů či připomínek k Webovým stránkám nebo jejich prostoru pro vyjádření, kontaktujte ducray@pfdc.cz.
 

Příslušné právo a soudní příslušnost

Tyto Všeobecné podmínky užití se řídí francouzským právem.
Není-li uzavřena mimosoudní dohoda, k rozhodování jakýchkoli sporů vzniklých z porušení těchto podmínek jsou příslušné soudy v Nanterre.

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES

Zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem ve výši 38,250 EUR
Se sídlem 45 Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE - Francie
Registrační číslo v živnostenském a obchodním rejstříku v Nanterre: B 403.269.814
DIČ: FR40 403 269 814
Tel.: 33 (0)5 63 58 88 00

Článek

 • Novinky
  Projekt zanbal a šampon extra-doux
  V roce 2012 se Dermatologické Laboratoře Ducray rozhodly investovat ještě více do kampaně spojené s odpovědností za životní prostředí s šamponem Extra-Doux: a to zapojením do projektu Zanbal, v rámci jehož kompenzují veškeré emise skleníkových plynů vyprodukovaných během výroby šamponů Extra-Doux.
  Dozvědět s více >
  https://www.ducray.com/cz-cz/projekt-zanbal-a-sampon-extra-doux
  Dozvědět s více >