ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY

Εκδότης

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Απλοποιημένη συμμετοχική εταιρεία με κεφάλαιο 22.987.907,05 ευρώ
Έδρα: 45 Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE
RCS (αριθμός εμπορικού μητρώου) Nanterre 319 137 576
ΑΦΜ ΕΕ: FR42319137576.
Email: contact.ducray@pierre-fabre.com, Τηλέφωνο: +33 (0) 5 63 58 88 00

 

Διευθυντής εκδόσεων

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 
Προγραμματιστής

SMILE
Απλοποιημένη συμμετοχική εταιρεία με κεφάλαιο 814.314,88 ευρώ
20 Rue des Jardins 
92600 Asniers sur seine
RCS (αριθμός εμπορικού μητρώου) Nanterre 378 615 363

 

Εταιρεία φιλοξενίας

PLATFORM.SH
Απλοποιημένη συμμετοχική εταιρεία με κεφάλαιο 510.747,00 ευρώ
131 Boulevard de Sébastopol
75002 Παρίσι, Γαλλία
RCS (αριθμός εμπορικού μητρώου) Paris B 521 496 059
Email: customercare@platform.sh, Τηλέφωνο: +33 (0) 1 40 09 30 00

 

Ευχαριστίες

Σχεδιασμός, δημιουργία: WIDE 
Σύλληψη, συντακτικό περιεχόμενο, φωτογραφίες/βίντεο: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σκοπός των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης (εφεξής «Όροι και προϋποθέσεις») είναι να καθορίσουν τους όρους χρήσης και πρόσβασης στον ιστότοπο που ανήκει στη LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY® (εφεξής «LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY»), το εμπορικό σήμα που ανήκει στην PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (εφεξής «PFDC»), τους οποίους οι χρήστες (εφεξής «Χρήστες») θεωρείται ότι αποδέχονται απλώς και μόνο με την επίσκεψή τους στον εν λόγω ιστότοπο. 

Εάν οι Χρήστες δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τους όρους, το LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY τους ζητά να αποχωρήσουν από τον ιστότοπο.
 
Οι Όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται στη γαλλική νομοθεσία και μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Ο ιστότοπος πρέπει να χρησιμοποιείται και να συμβουλεύεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς.
 
Γενικά, ο Χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί το σύνολο ή μέρος του ιστότοπου για οποιονδήποτε σκοπό ο οποίος είναι παράνομος (πνευματικά δικαιώματα) ή απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις.
 
Με την επίσκεψή του στον ιστότοπο, ο Χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους Όρους και προϋποθέσεις όπως ορίζονται κατά την ημερομηνία της επίσκεψης.
 
Οι Όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε Χρήστη που επισκέπτεται τον ιστότοπο.

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος μόνο διαδικτυακά στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://www.ducray.com/gr-gr.
 
Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY (περιγραφές προϊόντων, συμβουλευτικά φυλλάδια, διαγωνισμούς, ενημερωτικά δελτία κ.λπ.) καθώς και για να παρουσιάζει όλες τις σειρές προϊόντων της LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY. Πιο συγκεκριμένα, ο ιστότοπος παρέχει μη συμβατικές πληροφορίες σχετικά με τη LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, με συνεχή επιδίωξη να περιγράψει όλα τα προϊόντα του, χωρίς ωστόσο καμία επιθυμία να προσφέρει άμεση αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών (εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά) (εφεξής «Υπηρεσίες»).
 
Εάν είστε κάτω των δεκαέξι (16) ετών, υποχρεούστε να δηλώσετε ότι έχετε την άδεια των γονέων ή των νόμιμων εκπροσώπων σας προτού παρέχετε στη LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY τα προσωπικά στοιχεία σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο και να λαμβάνετε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλεται από τη LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY.
 
Ο ιστότοπος χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την PFDC. Ο ιστότοπος δεν αποτελεί συμβατική προσφορά και δεν αποδέχεται καμία μορφή διαφήμισης. 
 
Στον βαθμό που ο ιστότοπος διατηρείται επικαιροποιημένος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δραστηριότητες, ορισμένες νέες πληροφορίες, Υπηρεσίες ή ανακοινώσεις ενδέχεται να μην είναι πλέον έγκυρες κατά τη στιγμή της διανομής τους ή απλώς να είναι ξεπερασμένες. Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεν μπορεί να εγγυηθεί, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει, ότι το σύνολο των πληροφοριών και των Υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστότοπο είναι απολύτως ενημερωμένες.
 
Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεν εγγυάται την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών και υπηρεσιών που περιέχονται στον ιστότοπο. Η LABORATORES DERMATOLOGIQUES DUCRAY θα προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις. Επιπλέον, οι πληροφορίες και οι παρεχόμενες Υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν ενημερωθεί μεταξύ της χρονικής στιγμής που τις είδαν οι Χρήστες και της χρονικής στιγμής που έλαβαν γνώση αυτών οι Χρήστες. Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο ότι οι εν λόγω πληροφορίες και Υπηρεσίες είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.
 
Η χρήση της ιστότοπου αποτελεί αποκλειστική και πλήρη ευθύνη του Χρήστη. Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου.
 
Εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά, κάθε νέα λειτουργία που βελτιώνει ή αυξάνει μία ή περισσότερες υπάρχουσες υπηρεσίες ή κάθε νέα υπηρεσία που κυκλοφορεί από τη LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY θα υπόκειται στους Όρους και τις προϋποθέσεις.
Οι χρήστες αποδέχονται ότι η Υπηρεσία τους παρέχεται «ως έχει». Οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται στους Όρους και τις προϋποθέσεις, να μη χρησιμοποιούν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο από αυτόν που προορίζεται και να μην επιχειρούν να κατευθύνουν τους Χρήστες σε άλλη υπηρεσία.


ΑΡΘΡΟ 3 - ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

3.1. Για πρόσβαση στον ιστότοπο, ο Χρήστης πρέπει να διαθέτει το υλικό και το λογισμικό που απαιτείται για χρήση του διαδικτύου. Για πρόσβαση στον Ιστότοπο από υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο (εφεξής αναφερόμενα ως «Συσκευή»), ο Χρήστης πρέπει να διαθέτει κατάλληλη πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, ευρυζωνική συνδρομή ή συνδρομή δεδομένων που επιτρέπει πρόσβαση στο διαδίκτυο από υπολογιστή/tablet/συμβατό κινητό τηλέφωνο, όπως: smartphone (IOS, Android), σύνδεση WAP, Wi-Fi ή/και 3G/4G.
 
Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι της σύμβασης με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου/κινητής τηλεφωνίας του θα συνεχίσουν να ισχύουν κατά τη χρήση του ιστότοπου. Ο Χρήστης αναλαμβάνει μόνος του όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν από την εταιρεία υπηρεσιών διαδικτύου/κινητής τηλεφωνίας που σχετίζονται με την πρόσβαση σε υπηρεσίες σύνδεσης στο διαδίκτυο, Wi-Fi, WAP ή/και 3G/4G, για χρήση του ιστότοπου.
Κατά τη χρήση του ιστότοπου, ο Χρήστης συμφωνεί να μην παρεμβαίνει στην ορθή λειτουργία του ιστότοπου, των διακομιστών, των δικτύων και/ή να μην τροποποιεί, προσαρμόζει, χακάρει τον ιστότοπο και/ή τροποποιεί μια εφαρμογή ή έναν ιστότοπο τρίτου για να δημιουργήσει σύγχυση ως προς τη σύνδεση με τον ιστότοπο.
 
Ο Χρήστης γνωρίζει τους περιορισμούς και τα όρια του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συνεπώς αναλαμβάνει την υποχρέωση να:
• προστατεύει τη Συσκευή του από κάθε μορφή ιού, απόπειρας εισβολής, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή/και χρήσης από τρίτους, • εξασφαλίζει τους όρους εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης της Συσκευής του, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου.

 
3. 2. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, οι Χρήστες συμφωνούν
• να μη χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και τις Υπηρεσίες για να ασκούν πολιτική, προπαγάνδα ή προσηλυτισμό, • να μη χρησιμοποιούν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο εκτός από τον προβλεπόμενο σκοπό του, • να μην πραγματοποιούν παράνομες δραστηριότητες, ιδίως παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε φωτογραφίες, εικόνες, κείμενα, βίντεο κ.λπ, • να μη διαφημίζουν ή προτρέπουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, είτε πρόκειται για ανταγωνιστή είτε όχι, • να μην υπονομεύουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία του ιστότοπου, • να μην παραβιάζουν τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, • να μην παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 
Απαγορεύεται στους χρήστες:
• η λήψη, αποστολή, αποστολή μέσω email ή διάδοση με οποιονδήποτε άλλον τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, συνιστά παρενόχληση, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, απειλητικό για την ιδιωτική ζωή άλλων, ενέχει μίσος, είναι ρατσιστικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιλήψιμο, • να συμβουλεύουν, προβάλλουν, κατεβάζουν, μεταδίδουν οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο θα ήταν αντίθετο με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία επισκέπτονται τον ιστότοπο, ιδίως όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, • να προσπαθούν να παραπλανήσουν άλλους Χρήστες, υιοθετώντας το όνομα ή την εταιρική επωνυμία άλλων ατόμων και ειδικότερα προσποιούμενοι ότι είναι εργαζόμενοι ή συνεργάτες της PFDC και της LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, συντονιστές, οδηγοί, ή υπεύθυνοι φιλοξενίας. • η λήψη, προβολή, αποστολή μέσω email ή διάδοση με οποιονδήποτε άλλον τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που περιλαμβάνει ιούς υπολογιστών ή οποιονδήποτε άλλον κώδικα, αρχείο ή πρόγραμμα σχεδιασμένο να διακόπτει, καταστρέφει ή περιορίζει τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακού εργαλείου (ο κατάλογος αυτός είναι απλά ενδεικτικός), • η λήψη, προβολή, αποστολή μέσω email ή διάδοση με οποιονδήποτε άλλον τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, μυστικά κατασκευής, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα πνευματικά δικαιώματα (εφεξής συλλογικά αναφερόμενα ως «τα δικαιώματα») τρίτων, • να διαταράσσουν την κανονική ροή του διαλόγου, επιταχύνοντας τον ρυθμό κύλισης της οθόνης, ώστε οι χρήστες να μην μπορούν να παρακολουθούν και να πληκτρολογούν τον διάλογό τους ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που έχει παρόμοιο διασπαστικό αποτέλεσμα, εμποδίζοντας την ικανότητα των χρηστών να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο, • να παρεμβαίνουν ή διαταράσσουν την Υπηρεσία, τους διακομιστές, τα δίκτυα που συνδέονται με την Υπηρεσία ή να αρνούνται συμμόρφωση με τους απαιτούμενους όρους, διαδικασίες, γενικούς κανόνες ή κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν για τα δίκτυα που συνδέονται με την Υπηρεσία, • να παρενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο έναν ή περισσότερους χρήστες, • να συλλέγουν και αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένων και δεδομένα ταυτοποίησης που αφορούν άλλους χρήστες.
 
Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα οριστεί από τη LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, θα έχει το δικαίωμα να διαγράψει ή αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους όρους των παρόντων όρων ή/και τους ισχύοντες κανονισμούς ή/και οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι καταδικαστέο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
Οι χρήστες αναγνωρίζουν επίσης ότι πρέπει να έχουν ορθή κρίση και να αναλαμβάνουν όλους τους σχετικούς κινδύνους κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, του ιστότοπου.

 
ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

4.1. Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο αποτελούν γενική παρουσίαση της σειράς προϊόντων της LABORATORES DERMATOLOGIQUES DUCRAY. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς και μη συμβατικούς σκοπούς.
 
4.2. Χρήση των συμβουλών που παρέχονται στον ιστότοπο
Οι πληροφορίες διατίθενται στους χρήστες του ιστότοπου. Μια τέτοια διάταξη δεν επηρεάζει τη μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος κυριότητας που συνδέεται με τις πληροφορίες. Στους χρήστες χορηγείται μόνο η άδεια να συμβουλεύονται και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές, σε μη αποκλειστική βάση και για προσωπική χρήση τους. Συνεπώς, απαγορεύεται στους χρήστες να αντιγράφουν ή να αναπαράγουν το σύνολο ή μέρος των πληροφοριών, με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο, καθώς επίσης να μεταφράζουν τις πληροφορίες σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα και να τις προσαρμόζουν.
 
Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις συνέπειες, άμεσες ή έμμεσες, και/ή για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται ως αποτέλεσμα ελαττωματικών ή παραβιασμένων πληροφοριών. Επιπλέον, η υποχρέωση της LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY αφορά αποκλειστικά τα μέσα και όχι το αποτέλεσμα σε ό,τι έχει να κάνει με τις πληροφορίες και τις συμβουλές που θα παρέχονται στους χρήστες.
Τέλος, η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς τη χρήση αυτών των πληροφοριών ή συμβουλών. Παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή/και προβληματισμό, μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
Μέσω email: ducray.greece@pierre-fabre.com Μέσω ταχυδρομείου: Δερματολογικά Εργαστήρια DUCRAY 
Λ. Αγησιλάου 6-8, Μαρούσι, Αθήνα, Τ.Κ.: 151 23

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο ιστότοπος επιτρέπει στους Χρήστες να αυτοπροσδιορίζονται και να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία αξιολόγησης και κριτικής ώστε να δημοσιεύουν αξιολογήσεις ή κριτικές (εφεξής «Αξιολογήσεις/Κριτικές») για τα προϊόντα της LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY. Απαγορεύεται στους υπαλλήλους της LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY/PFDC ή κάποιες εκ των θυγατρικών της να υποβάλλουν Αξιολογήσεις/Κριτικές στον ιστότοπο.

Κάθε Χρήστης είναι υπεύθυνος για την Αξιολόγηση/Κριτική του. Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου για τις Αξιολογήσεις/Κριτικές που αναρτά ένας Χρήστης.

5.1. Προϋποθέσεις για την υποβολή Αξιολογήσεων/Κριτικών
Με τη δημοσίευση μιας Αξιολόγησης ή Κριτικής στον ιστότοπο, οι Χρήστες δηλώνουν και εγγυώνται:
• ότι οι Αξιολογήσεις/Κριτικές τους συμμορφώνονται με τους Όρους και προϋποθέσεις και πως συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, • ότι αποτελούν τους συντάκτες των Αξιολογήσεων/Κριτικών, πως δεν υποδύονται κάποιο άλλο πρόσωπο και ότι δεν χρησιμοποιούν ψευδή διεύθυνση email ή δεν παραπλανούν κατά λάθος για την προέλευση των Αξιολογήσεων/Κριτικών τους. • ότι οι Αξιολογήσεις/Κριτικές τους αποτελεί πρωτότυπο έργο τους και δεν παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, • ότι όλο το δημοσιευμένο περιεχόμενο είναι αληθές και ακριβές.

Οι Χρήστες δηλώνουν και εγγυώνται περαιτέρω ότι δεν θα υποβάλλουν οποιοδήποτε περιεχόμενο:
• το οποίο είναι πιθανό να τους ταυτοποιήσει (οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους αλλά μόνο το όνομά τους ή ένα «ψευδώνυμο»), • το οποίο περιέχει πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων τιμών) σχετικά με τους ανταγωνιστές της LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY ή τα προϊόντα τους (συμπεριλαμβανομένων άλλων κατασκευαστών ή/και διανομέων ή/και προμηθευτών καλλυντικών προϊόντων και προϊόντων που σχετίζονται με την ομορφιά/υγεία των μαλλιών), • το οποίο δεν σχετίζονται με την αξιολόγηση των προϊόντων LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, • για το οποίο λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση από τρίτους, σε οποιαδήποτε μορφή, • το οποίο ενδέχεται να θεωρηθεί διαφήμιση ή διαφημιστικό υλικό ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διαφήμιση, • το οποίο περιέχει πληροφορίες παραπομπής σε άλλους ιστότοπους, διευθύνσεις URL, διευθύνσεις email, στοιχεία επικοινωνίας ή αριθμούς τηλεφώνου, • το οποίο περιέχει ιό υπολογιστή ή οποιοδήποτε άλλο δυνητικά αποδιοργανωτικό ή επιζήμιο πρόγραμμα ή αρχείο υπολογιστή ή οδηγίες για δημιουργία ενός τέτοιου ιού, προγράμματος ή αρχείου.
• το οποίο είναι δυσφημιστικό, απειλητικό, καταχρηστικό, κακόβουλο, υποκινεί βία ή μίσος, είναι χυδαίο, άσεμνο, προσβλητικό για την ιδιωτική ζωή ή των δικαιωμάτων της εικόνας ή ακατάλληλο με οποιονδήποτε τρόπο, • το οποίο συνίσταται στην απόκτηση ή παροχή διαγνώσεων ή συμβουλών σχετικά με ιατρικά, ψυχολογικά, νομικά, οικονομικά κ.λπ. προβλήματα.

5.2. Έλεγχος, δημοσίευση και τροποποίηση των Αξιολογήσεων και Κριτικών
• Χαρακτηριστικά ελέγχου
• πριν από οποιαδήποτε δημοσίευση από την DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORES.
• εντός περιόδου δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής από τον Χρήστη.
• Άρνηση δημοσίευσης

Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσίευση οποιονδήποτε Αξιολογήσεων/Κριτικών που θεωρεί, κατά τη διακριτική ευχέρειά της, ότι παραβιάζουν τους όρους που διατυπώνονται στο Άρθρο Ι.

Επιπλέον, η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει:
• διπλότυπο περιεχόμενο, • κριτικές γραμμένες σε γλώσσα διαφορετική από αυτή του ιστότοπου, • οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο είναι δυσνόητο (ιδίως περιεχόμενο με τυχαίους χαρακτήρες και αλυσίδες λέξεων).

• δημοσιευμένες αξιολογήσεις/κριτικές

Οι Αξιολογήσεις/Κριτικές που δημοσιεύονται μετά τον έλεγχο θα είναι ορατές στον ιστότοπο για περίοδο τριών (3) ετών. Με το πέρας αυτής της περιόδου, οι Αξιολογήσεις/Κριτικές αποθηκεύονται από τη LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY για περίοδο τριών (3) ετών.
Οι Αξιολογήσεις/Κριτικές που υποβάλλονται από τον Χρήστη δεν θα τροποποιούνται.

5.3 Πνευματική ιδιοκτησία
Για οποιεσδήποτε Αξιολογήσεις/Κριτικές που υποβάλλουν οι Χρήστες στον ιστότοπο, οι Χρήστες χορηγούν με το παρόν στην PFDC και στις θυγατρικές της και στη LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY μια δωρεάν, ανέκκλητη, μη αποκλειστική παγκόσμια άδεια, για περίοδο τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της Αξιολόγησης/Κριτικής, ώστε να αναπαράγει, αντιπροσωπεύει, χρησιμοποιεί, αντιγράφει, τροποποιεί, προσαρμόζει, μεταφράζει, δημιουργεί παράγωγα έργα, ενσωματώνει σε άλλα έργα, διανέμει αυτές τις Αξιολογήσεις/Κριτικές (εν όλω ή εν μέρει) και να εκμεταλλεύεται ή/και να ενσωματώνει με άλλον τρόπο το εν λόγω περιεχόμενο σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τεχνολογία.
Οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι η PFDC καθώς επίσης οι θυγατρικές της και η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY μπορούν να μεταφράζουν και να δημοσιεύουν τις Αξιολογήσεις/Κριτικές τους στις τρέχουσες και μελλοντικές σελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ο κατάλογος αυτός είναι απλά ενδεικτικός: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat κ.λπ.) και οποιαδήποτε ξένη έκδοση του ιστότοπού της, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων συνεργατών/διανομέων.
Οι Χρήστες ενημερώνονται ότι η εν λόγω δημοσίευση μπορεί να περιλαμβάνει το όνομά τους (ή ψευδώνυμα όπως συνιστάται πιο πάνω) που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημοσίευση των Αξιολογήσεων/Κριτικών τους. Οι Χρήστες αποδέχονται ότι οι Αξιολογήσεις/Κριτικές τους μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το εμπορικό σήμα LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY και τα σχετικά λογότυπα του εμπορικού σήματος LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY και υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.

5.4. Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με τα προϊόντα της LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY ή τη χρήση τους, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τη LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY στην ακόλουθη διεύθυνση: ducray.greece@pierre-fabre.com

Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει την άποψή σας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της, εάν το κρίνει σκόπιμο.

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 6.1 ΕΥΘΥΝΗ
 Η χρήση του ιστότοπου αποτελεί αποκλειστική και πλήρη ευθύνη των Χρηστών. Οι Χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό του.
Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY εγγυάται στους χρήστες τη φιλήσυχη απόλαυση του ιστότοπου και ειδικότερα εγγυάται ότι ο ιστότοπος δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει τρίτος και αποτελεί πρωτότυπο ιστότοπο. Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY εγγυάται ότι ο ιστότοπος συμμορφώνεται με τις ισχύουσες γαλλικές νομικές διατάξεις και τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου αναφορικά με τους ιστότοπους.
 
Οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην εισάγουν είτε εκούσια είτε ακούσια ιούς, σφάλματα ή αρχεία οποιουδήποτε είδους, τα οποία διαταράσσουν τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ σε μια τέτοια περίπτωση αναλαμβάνουν την αποκλειστική ευθύνη γι’ αυτά.
Με σεβασμό προς όλους, η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY ενδέχεται να προβεί σε νομικές ενέργειες εναντίον ανέντιμων Χρηστών.
Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι έχει πλήρη επίγνωση των χαρακτηριστικών και περιορισμών του διαδικτύου, και συγκεκριμένα ότι η μετάδοση δεδομένων και πληροφοριών στο διαδίκτυο επωφελείται μόνο από σχετική τεχνική αξιοπιστία, καθώς αυτά κυκλοφορούν σε ετερογενή δίκτυα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και τεχνικές δυνατότητες, τα οποία διακόπτουν την πρόσβαση ή την καθιστούν αδύνατη σε ορισμένες χρονικές στιγμές.
 
Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη σύνδεση στον ιστότοπο ή τη χρήση του ιστότοπου από τον Χρήστη.
Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για λάθη, παραλείψεις, ιούς ή αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από την κακή χρήση των Υπηρεσιών, των πληροφοριών και του ιστότοπου. Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεσμεύεται μόνο από μια απλή υποχρέωση μέσων.
 
Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, οι διευθυντές ή οι εργαζόμενοι της LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY/PFDC δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι:
- Για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από τη σύνδεση, την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου, - Για ζημία που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του ιστότοπου ή από τη χρήση των Υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε αυτόν, - Για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου, και ιδιαίτερα για οποιαδήποτε λειτουργική, οικονομική ή εμπορική απώλεια ή απώλεια του ιστότοπου ή των δεδομένων σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα, ακόμη και αν η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY γνωρίζει την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
 
Σε καμία περίπτωση η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεν ευθύνεται για απώλεια πληροφοριών/υπηρεσιών ή ζημιών που σχετίζονται με την παρούσα Υπηρεσία. Οποιαδήποτε πληροφορία ή Υπηρεσία που παρέχεται από τον ιστότοπο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως εγγύηση.
Με επιφύλαξη των εφαρμοστέων νομικών ή κανονιστικών διατάξεων, η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία, ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, απώλεια κερδών, πελατών, δεδομένων, άυλης περιουσίας που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης του ιστότοπου, και γενικότερα για οποιοδήποτε γεγονός που σχετίζεται με τον ιστότοπο ή/και οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτων.
 
6.2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Η LABORATORES DERMATOLOGIQUES DUCRAY προσπαθεί να διατηρεί την πρόσβαση στον ιστότοπο επτά ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες την ημέρα, ωστόσο δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει. Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY μπορεί επομένως να διακόψει την πρόσβαση, ιδίως για λόγους συντήρησης και αναβάθμισης. Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιεσδήποτε από αυτές τις διακοπές και τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν για τον Χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο.
Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή διαγράψει τον ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη. Η διαγραφή ή τροποποίηση του ιστότοπου δεν μπορεί να δικαιολογήσει σε καμία περίπτωση για τους Χρήστες μια συγκεκριμένη αποζημίωση ή κατανομή ζημιών και συμφερόντων.
 
6.3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητά ότι:
• η χρήση του ιστότοπου και της Υπηρεσίας γίνεται με δική τους ευθύνη. Η Υπηρεσία παρέχεται με βάση μια υπηρεσία «ως έχει» και είναι προσβάσιμη ανάλογα με τη διαθεσιμότητά της, ενώ η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με την ποιότητα και τη συμβατότητα της Υπηρεσίας για μια συγκεκριμένη χρήση και τη μη παραβίαση των κανόνων χρήσης της Υπηρεσίας από τους Χρήστες της (ο κατάλογος αυτός είναι απλά ενδεικτικός).
 
• Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή/και οι Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, ότι θα είναι αδιάλειπτες, σκόπιμες, ασφαλείς ή απαλλαγμένες από οποιοδήποτε σφάλμα, ότι τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση των υπηρεσιών θα είναι ακριβή και αξιόπιστα, ότι η ποιότητα όλων των Υπηρεσιών, των πληροφοριών ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που αποκτούν μέσω της Υπηρεσίας θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, ότι θα διορθωθούν τα ελαττώματα του λογισμικού που χρησιμοποιείται, εάν υπάρχουν.
 
• Κάθε υλικό που μεταφορτώνεται ή αποκτάται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο κατά τη χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με δική τους ευθύνη. Οι χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία στον υπολογιστή τους ή οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη του εν λόγω υλικού.

 
ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο, όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, κειμένων, δεδομένων, βάσεων δεδομένων, γραφικών, λογότυπων, εμπορικών σημάτων, ονομάτων, κινούμενων εικόνων, εικόνων, βίντεο, ήχων, λογισμικών και όλων των άλλων στοιχείων) (εφεξής τα «Στοιχεία») αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της PFDC και της LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY ή/και τρίτων που έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης και εμπίπτουν στο γαλλικό και διεθνές δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και, γενικότερα, της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 
Τα Στοιχεία αυτά προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα δημιουργού, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα βάσεων δεδομένων, εμπορικά μυστικά ή/και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Διατηρείται το σύνολο από τα δικαιώματα αναπαραγωγής, αναπαράστασης και δημόσιας επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των οπτικών, φωτογραφικών, εικονογραφικών ή άλλων αναπαραστάσεων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους του ιστότοπου σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο, χωρίς τη ρητή άδεια του Διευθυντή Εκδόσεων.
 
Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο έχουν καταχωριστεί και η αναπαραγωγή τους θα αποτελεί παράβαση. Όλα τα δικαιώματα χρήσης διατηρούνται. Σύμφωνα με το Άρθρο L.122-4 του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε αναπαράσταση ή αναπαραγωγή που δεν έχει ρητά εγκριθεί, εν όλω ή εν μέρει, και με οποιοδήποτε μέσο, θα είναι παράνομη και θα συνιστά παράβαση που τιμωρείται από τα Άρθρα L. 335-2. και επόμενα του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 
Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να πωλεί, αντιγράφει, νοικιάζει, εμπορεύεται, μεταβιβάζει, εκχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί, τροποποιεί, προσαρμόζει τον ιστότοπο, τον συγχωνεύει εν όλω ή εν μέρει σε άλλο λογισμικό, μεταφράζει, αποσυμπιέζει, αποσυναρμολογεί ή δημιουργεί οποιοδήποτε λογισμικό ή οποιεσδήποτε λειτουργίες που προέρχονται από τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια του Διευθυντή Εκδόσεων. 
 
Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY χορηγεί στον Χρήστη μια δωρεάν, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, προσωπική άδεια που περιορίζεται σε ιδιωτική χρήση από μέρους του, για να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιεί και να βλέπει τον ιστότοπο και τα Στοιχεία του. Το δικαίωμα αυτό χορηγείται αποκλειστικά για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση και με την επιφύλαξη της τήρησης όλων των ειδοποιήσεων ως προς την αναπαραγωγή και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτό. Συνεπώς, ο Χρήστης απαγορεύεται να αντιγράφει ή/και να αναπαράγει το σύνολο ή μέρη των Στοιχείων με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο, για να μεταφράσει τα Στοιχεία σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα και να προσαρμόσει τα Στοιχεία.
 
Οποιαδήποτε άλλη χρήση των Στοιχείων απαγορεύεται αυστηρά και συνιστά παραβίαση των διατάξεων του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στον ιστότοπο, η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY καλεί τους χρήστες να συμβουλεύονται τις ακόλουθες γνωστοποιήσεις: https://www.ducray.com/gr-gr/politiki-aporritoy

 
ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο Χρήστης ενημερώνεται ότι η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δύναται να παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή/και εφαρμογές που ανήκουν ή όχι στον Όμιλο Pierre Fabre. Αυτοί οι ιστότοποι ή/και οι εφαρμογές είναι ανεξάρτητοι του ιστότοπου.
Η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεν επεξεργάζεται ούτε ελέγχει τις πηγές και το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή τους συνδέσμους τους προς άλλους ιστότοπους ή/και εφαρμογές.
Οι σύνδεσμοι προς αυτούς τους ιστότοπους και/ή εφαρμογές δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση έγκριση, επικύρωση ή προσκόλληση της LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY στο περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων και/ή εφαρμογών και, ακόμη περισσότερο, στη χρήση που μπορεί να γίνει από αυτές.
Συνεπώς, η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις διαφημίσεις, τα cookies ή άλλα στοιχεία αυτών των ιστότοπων, καθώς επίσης για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, αποδεδειγμένη ή υποτιθέμενη, που προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση αυτών των πληροφοριών, υπηρεσιών ή δεδομένων που διατίθενται στους εν λόγω ιστότοπους ή/και εφαρμογές.
 
Οι υπερσύνδεσμοι μπορούν να δημιουργηθούν μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια της LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY. Όλα τα αιτήματα εξουσιοδότησης πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: ducray.greece@pierre-fabre.com

 
ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ COOKIES

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στον ιστότοπο, η LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY καλεί τους Χρήστες να συμβουλευτούν τον Πίνακα Cookies που είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση: https://www.ducray.com/gr-gr/politiki-aporritoy

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΜΗ ΠΑΡΑIΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚH ΑΚΥΡOΤΗΤΑ

Εάν μία από τις διατάξεις των Όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρη λόγω αλλαγής της νομοθεσίας, των κανονισμών ή δικαστικής απόφασης, αυτό δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την εγκυρότητα και τη συμμόρφωση με τις υπόλοιπες διατάξεις των Όρων και προϋποθέσεων.
Εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν επικρατήσει σε κάποια από τις διατάξεις των Όρων και προϋποθέσεων, δεν μπορεί να επικαλεστεί την ίδια διάταξη σε ύστερο χρόνο.

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στον βαθμό που μια διάταξη των Όρων και προϋποθέσεων θα έχανε την ισχύ της ή αν περιείχε κενό, η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να αντικατασταθεί από την πλησιέστερη από άποψη νομικής ερμηνείας.
Οι Χρήστες δηλώνουν και αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει τους Όρους και προϋποθέσεις και πως η χρήση του ιστότοπου συνιστά εκ μέρους των Χρηστών πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων και προϋποθέσεων.
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους και προϋποθέσεις, ή για οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση σχετικά με τον ιστότοπο ή τον Λογαριασμό χρήστη του, οι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ακόλουθη διεύθυνση: ducray.greece@pierre-fabre.com 

 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι Όροι και προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή από τη LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY. Οι Χρήστες θα ειδοποιηθούν για τις εν λόγω τροποποιήσεις. Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου μετά την κοινοποίηση της τροποποίησης θα αποτελεί αποδοχή των Όρων και προϋποθέσεων. Οι ισχύοντες Όροι και προϋποθέσεις θα είναι αυτοί που ισχύουν στον ιστότοπο κατά την ημερομηνία χρήσης τους από τον Χρήστη. Εάν ο Χρήστης διαφωνεί με τις αλλαγές στους Όρους και προϋποθέσεις, ο Χρήστης συμφωνεί να μην έχει πρόσβαση στον ιστότοπο. 
Σε περίπτωση μετάφρασης των Όρων και προϋποθέσεις, ισχύει και εφαρμόζεται μόνο η γαλλική έκδοση.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οι Όροι και οι προϋποθέσεις υπόκεινται στο γαλλικό δίκαιο.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τους Όρους και προϋποθέσεις θα υπόκειται σε διαμεσολάβηση πριν από οποιαδήποτε νομική ή αυθαίρετη ενέργεια. Εάν η διαμεσολάβηση αποτύχει, η διαφορά θα παραπέμπεται στο αρμόδιο γαλλικό δικαστήριο.

Επιστροφή στην κορυφή