JURIDISCHE INFORMATIE WEBSITE LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY

Redacteur

PIERRE FABRE BENELUX SA (PFDC)

Naamloze vennootschap
Met maatschappelijke zetel op het adres Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Anderlecht, Brussel, België.
RCS BE 0413.113.397
Intracommunautaire BTW: FR42319137576
E-mail: contactducray.be@pierre-fabre.com, telefoon: +32 2 556 49 60

 

Hoofdverantwoordelijke publicatie

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 
Webontwikkelaar

SMILE
Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 814.314,88 euro
20 Rue des Jardins 
92600 Asnières sur seine
RCS Nanterre 378 615 363

 

Host

PLATFORM.SH
Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 510.747,00 euro
131 Boulevard de Sébastopol
75002 Parijs, Frankrijk
RCS Parijs B 521 496 059
E-mail: customercare@platform.sh, telefoon: +33 (0) 1 40 09 30 00

 

Credit

Ontwerp, creatie: WIDE 
Ontwerp, redactionele inhoud, foto's/video's : PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY

 

ARTIKEL 1 - DOEL VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de " AGV " genoemd) is het definiëren van de voorwaarden voor toegang tot en het gebruik van de informatie en diensten die worden aangeboden op de Website van LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY® (hierna " LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY " genoemd), een merk van de onderneming Pierre Fabre Benelux (hierna " PFDC " genoemd). Door de Website en de inhoud ervan te raadplegen en te gebruiken, stemt u (hierna de " Gebruiker " genoemd) volledig in met de AGV en verbindt u zich ertoe deze na te leven. 

Indien de Gebruiker deze AGV niet aanvaardt, wordt hij/zij verzocht de Website van LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY meteen te verlaten.
 
De AV zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aangepast worden. Het gebruik en de raadpleging van de Website is beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
 
In het algemeen is het de Gebruiker verboden de Website geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden (auteursrecht) of in strijd met deze AGV.
 
Door de Website te raadplegen, stemt de Gebruiker in met de AGV zoals deze weergegeven worden op het moment van raadpleging.
 
De AGV zijn tegenstelbaar aan iedere Gebruiker die verbinding maakt met de Website.

 

ARTIKEL 2 - BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE

De Website is alleen online toegankelijk via het volgende adres: 
https://www.ducray.com/nl-be en dient uitsluitend voor Gebruikers die in de Benelux gedomicilieerd of gevestigd zijn.
 
De Website werd gecreëerd om u informatie te verstrekken over LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY (productfiches, adviesfiches, wedstrijden, nieuwsbrieven, enz.) alsook het volledige overzicht van het assortimentenaanbod van LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY. De Website verspreidt niet-contractuele informatie over LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY, met als doel om een volledige beschrijving van de producten te bieden, eerder dan een rechtstreekse aankoop van een product of dienst aan te bieden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) (hierna de " Diensten ").
 
Indien u jonger bent dan zestien (16) jaar, verklaart u dat u van uw ouders of wettelijke voogden toestemming hebt gekregen om LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY uw persoonlijke informatie te verstrekken om toegang te krijgen tot de Website, alsmede om door LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY verzonden berichten te ontvangen.
 
De Website wordt volledig gefinancierd door PFDC. De Website houdt geen contractuele verbintenis in en bevat geen enkele vorm van reclame. 
 
Voor zover de actualisering van de Website wordt uitgevoerd rekening houdend met alle activiteiten, kan het gebeuren dat bepaalde nieuwe informatie, Diensten of aankondigingen niet meer geldig zijn op het ogenblik van hun verspreiding of dat ze gewoon verouderd zijn. LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY kan niet garanderen, hoewel het de nodige inspanningen levert, dat alle informatie en diensten die op de Website worden verspreid, perfect bijgewerkt zijn.
 
LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY geeft geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de informatie en diensten die op de Website staan. LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY zal de nodige correcties aanbrengen. De aangeboden informatie en diensten kunnen zijn bijgewerkt tussen het tijdstip waarop de Gebruikers ze werkelijk bekijken en het tijdstip waarop de Gebruikers ervan op de hoogte worden gesteld. LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY garandeert op geen enkele wijze dat deze informatie, deze Diensten accuraat, volledig en up-to-date zijn.
 
Het gebruik van de Website geschiedt onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker. LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor resultaten verkregen door het gebruik van de Website.
 
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is elke nieuwe functie die een of meer bestaande Diensten verbetert of uitbreidt, of elke nieuwe dienst die door LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY wordt gelanceerd, onderworpen aan de AGV.
Gebruikers stemmen ermee in dat de Dienst aan hen wordt verstrekt " as is ". De gebruikers verbinden zich ertoe de Website te gebruiken in overeenstemming met de in de AGV beschreven doeleinden, de doeleinden van de Website niet te verleggen en niet te trachten de gebruikers naar een andere dienst om te leiden.


ARTIKEL 3- TOEGANG TOT DE WEBSITE

3.1. Om toegang te krijgen tot de Website, moet de Gebruiker over de nodige hardware- en softwarevaardigheden beschikken die hem/haar in staat stellen om op het Internet te kunnen surfen. Om toegang te krijgen tot de Website via een computer, tablet, mobiele telefoon (hierna de " Apparatuur "), moet de Gebruiker beschikken over een geschikte breedband internettoegang, een telefoonabonnement dat internettoegang mogelijk maakt vanaf een compatibele computer/tablet/mobiele telefoon, zoals: smartphone (IOS, Android), wap, wifi en/of 3G / 4 G-verbinding.
 
De Gebruiker erkent dat de voorwaarden van het contract met zijn internet-/mobiele telefoonoperator van toepassing blijven wanneer hij/zij de Website gebruikt. De Gebruiker draagt als enige alle kosten die door de exploitant kunnen worden gevorderd in verband met de toegang tot de internetverbindingsdiensten, wifi, wap en/of 3G/ 4G, voor het gebruik van de Website.
De Gebruiker zal zich bij het gebruik van de Website onthouden van het belemmeren of verstoren van de goede werking van de Website, servers, netwerken en/of het wijzigen, aanpassen, hacken van de Website en/of het wijzigen van een applicatie of website van derden op een zodanige wijze dat er verwarring ontstaat over het verband met de Website.
 
De Gebruiker is zich bewust van de beperkingen en restricties van het Internet en de telecommunicatienetwerken en verbindt zich er derhalve toe om:
• diens Apparatuur te beschermen tegen elke vorm van virus, poging tot inbraak, ongeoorloofde toegang en/of gebruik door derden; • te voldoen aan de voorwaarden m.b.t. de installatie, het gebruik en onderhoud van diens Apparatuur die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Website.

 
3. 2. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

Door gebruik te maken van de Website, is het de Gebruiker verboden om:
• de Website en de Diensten te gebruiken voor doeleinden van politieke, propagandistische of proselitische aard; • de Website van het beoogde doel te omzeilen; • illegale activiteiten uit te voeren, waaronder rechtsinbreuk op de houders verleende rechten aangaande teksten, foto's, afbeeldingen, teksten, video's, enz; • inhoud van commerciële aard, of andere, te verspreiden die Gebruikers aansporen om een andere dienst, al dan niet van een concurrent, te gebruiken; • de goede werking van de Website op welke manier dan ook te belemmeren; • intellectuele eigendomswetten te schenden; • de toepasselijke wet- en regelgeving te overtreden.
 
Het is de Gebruiker verboden:
• Het uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden van inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend, racistisch of anderszins verwerpelijk is; • Het raadplegen, plaatsen, downloaden of verzenden van inhoud die in strijd is met de geldende wetgeving in het land waar de Website wordt geraadpleegd, met name met betrekking tot intellectuele eigendom; • Andere Gebruikers te misleiden door zich voor te doen als de naam of de handelsnaam van anderen en in het bijzonder door zich voor te doen als een werknemer of een filiaal van PFDC en LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY, een moderator, een ontwikkelaar of een host; • Het uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden van inhoud die computervirussen of andere code, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken, zonder enige beperking; • Het uploaden, posten, e-mailen of anderszins overdragen van inhoud die inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht (hierna gezamenlijk aangeduid als " Rechten ") dat aan anderen toebehoort; • De normale dialoogstroom verstoren, het scrollen van het scherm versnellen zodat de gebruikers hun dialoog niet kunnen volgen en typen, of enige andere soortgelijke verstorende actie ondernemen die het vermogen van de gebruikers om in real time te communiceren, belemmert; • Het belemmeren of verstoren van de Diensten, servers, netwerken verbonden met de Diensten of het weigeren te voldoen aan vereisten, procedures, algemene regels of voorschriften die van toepassing zijn op netwerken verbonden met de Diensten; • Een andere Gebruiker of Gebruikers op enigerlei wijze lastig te vallen; • Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens, identificatiegegevens, met betrekking tot andere Gebruikers.
 
LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY of een door LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY aangewezen persoon of entiteit, heeft het recht om inhoud die de voorwaarden van deze Overeenkomst en/of de toepasselijke wetgeving schendt en/of anderszins verwerpelijk is, te verwijderen of te vernietigen.
Gebruikers erkennen ook dat zij voorzorgen moeten treffen voor het gebruik en alle risico's moeten dragen die verbonden zijn aan hun gebruik van de Dienst en de Website.

 
ARTIKEL 4 - INFORMATIE OP DE WEBSITE

4.1. Informatie over producten en diensten
Tenzij anders vermeld, vormen de op de Website voorgestelde producten en diensten een algemene voorstelling van het productengamma van LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY. Deze informatie wordt louter ter informatie verstrekt en is niet contractueel bindend.
 
4.2. Gebruik van de op de Website verstrekte adviezen
Op de Website wordt informatie ter beschikking gesteld van de Gebruikers. Deze bepaling houdt geen overdracht in van eigendomsrechten die aan de informatie zijn verbonden. Aan de gebruikers wordt slechts een licentie verleend om deze informatie te raadplegen en te gebruiken op niet-exclusieve basis en voor hun privégebruik. In dit verband is het de Gebruikers verboden de informatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te reproduceren, op welke wijze en met welk medium dan ook, bestaand of toekomstig, de informatie te vertalen in een andere taal of een andere taal, de informatie aan te passen.
 
LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen, direct of indirect, en/of eventuele schade die kunnen ontstaan als gevolg van gebrekkige of gehackte informatie. Bovendien neemt LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY geen resultaatsverbintenis op zich, maar een middelenverbintenis wat betreft de informatie, het advies dat aan de Gebruikers zal worden verstrekt.
Tenslotte geeft LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY geen enkele expliciete of impliciete garantie, en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie en dit advies. Deze informatie dient als louter indicatief beschouwd te worden.
Voor bijkomstige informatie en/of vragen kunt u schrijven naar het volgende adres:
Per e-mail: contactducray.be@pierre-fabre.com Per post: PIERRE FABRE BENELUX SA " Henri-Joseph Genessestraat 1 " 1070, Anderlecht, Brussel, België

 

ARTIKEL 5 - ONLINE PUBLICATIE VAN GEBRUIKERSBEOORDELINGEN EN MENINGEN

De Website biedt Gebruikers de mogelijkheid om, na zich te hebben geïdentificeerd, gebruik te maken van de online evaluatie- en recensiedienst om evaluaties of recensies te publiceren (hierna de " Beoordelingen/Recensies ") over LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY producten. Werknemers van LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY / PFDC of van een van haar dochterondernemingen zijn niet gerechtigd om een Beoordeling/Recensie op de Website in te dienen.

Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn of haar Beoordeling/Recensie. LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY kan tegenover geen enkele persoon aansprakelijk worden gesteld voor de Beoordelingen/recensies die door een Gebruiker worden achtergelaten.

5.1. Voorwaarden voor de indiening van Beoordeling(en)/Recensie(s)
Door een Beoordeling of een Recensie op de Website te plaatsen, verklaren en garanderen Gebruikers dat:
• zijn/haar Beoordeling(en)/Recensie(s) in overeenstemming is/zijn met de AGV en de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen respecteert/respecteren; • zij de auteurs zijn van de Beoordeling(en)/Recensie(s), dat zij zich niet voordoen als een andere persoon, en dat zij geen vals e-mailadres gebruiken of misleiden over de oorsprong van hun Beoordeling(en)/Recensie(s); • zijn/haar Beoordeling(en)/Recensie(s) zijn/haar/hun originele werk(en) is/zijn en geen inbreuk maakt/maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden; • alle gepubliceerde inhoud juist en nauwkeurig is.

Gebruikers verklaren en garanderen voorts dat zij geen inhoud zullen indienen:
• waarmee zij kunnen worden geïdentificeerd (Gebruikers mogen niet hun volledige naam gebruiken, maar alleen hun voornaam of een "pseudoniem"); • met informatie (inclusief prijzen) over concurrenten van LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY of hun producten (met name andere fabrikanten en/of distributeurs en/of leveranciers van cosmetische producten en aanverwante producten op het gebied van de schoonheid/gezondheid van het haar); • die geen verband houden met de evaluatie van de producten van LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY die op de Website worden voorgesteld; • waarvoor zij enige vorm van vergoeding van een derde partij ontvangen; • die kunnen worden beschouwd als reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van aansporing; • met inbegrip van verwijzingen naar andere websites, URL's, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers; • met inbegrip van een computervirus, of een ander potentieel verstorend of schadelijk computerprogramma of -bestand, of instructies voor het maken van een dergelijk virus, programma of bestand.
• die lasterlijk, bedreigend, kwetsend, beledigend, kwaadwillig, aanzettend tot geweld of haat, vulgair, onfatsoenlijk, een inbreuk op de privacy of publiciteitsrechten of anderszins ongepast is; • die het verkrijgen of verstrekken van een diagnose of advies over medische, psychologische, juridische, financiële enz. problemen zou inhouden.

5.2. Controle, publicatie en wijziging van Beoordeling(en)/Recensie(s)
• Onderhevig aan controle
• vóór elke publicatie door LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY.
• binnen maximaal twee (2) maanden na de indiening ervan door de Gebruiker.
• Weigering tot publicatie

LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY behoudt zich het recht voor om de publicatie van Beoordeling(en)/Recensie(s) te weigeren die het, naar eigen goeddunken, in strijd acht met de voorwaarden en bepalingen van artikel I.

Bovendien behoudt LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY zich het recht voor om onderstaande inhoud niet te publiceren:
• van dubbele aard; • Beoordeling(en)/Recensie(s) geschreven in een andere taal dan die van de Website; • alle onbegrijpelijke inhoud (inclusief inhoud met willekeurige tekens en woordenreeksen).

• Gepubliceerde Beoordeling(en)/Recensie(s)

De Beoordeling(en)/Recensie(s) die na moderatie worden gepubliceerd, blijven gedurende drie (3) jaar zichtbaar op de Website. Na afloop van deze periode worden de Beoordeling(en)/Recensie(s) door LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY bewaard gedurende een periode van drie (3) jaar.
De Beoordeling(en)/Recensie(s) kunnen niet worden gewijzigd zodra ze door de gebruiker zijn ingediend.

5.3. Intellectuele eigendom
Voor elke Beoordeling(en)/Recensie(s) die Gebruikers indienen op de Website, verlenen Gebruikers hierbij aan PFDC, diens filialen en LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY een royalty-vrije, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor een periode van drie (3) jaar vanaf de publicatie van de Beoordeling(en)/Recensie(s) om deze Beoordeling(en)/Recensie(s) te reproduceren, uit te voeren, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, op te nemen in andere werken, te verspreiden (geheel of gedeeltelijk), en deze inhoud op een andere manier te exploiteren en/of op te nemen in enig ander medium, media of technologie.
Gebruikers erkennen hierbij dat PFDC en diens filialen en LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY hun Beoordeling(en)/Recensie(s) mogen vertalen en publiceren op diens huidige en toekomstige sociale netwerkpagina's (zonder dat deze lijst uitputtend is): Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, enz.) en op elke buitenlandse versie van diens Website en in het bijzonder de sites van partners/distributeurs.
Gebruikers worden erop gewezen dat hun naam (of pseudoniem zoals hierboven aanbevolen) gebruikt kan worden in de publicatie van hun Beoordeling(en)/Recensie(s). Gebruikers stemmen er hierbij mee in dat hun Beoordeling(en)/Recensie(s) gebruikt kan/kunnen worden in samenhang met het merk LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY en de bijbehorende merklogo's van LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY, en onder de voorwaarden zoals bepaald in deze paragraaf.

5.4. Contact
Voor vragen of opmerkingen over de producten van LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY of het gebruik ervan, kunnen gebruikers contact opnemen met LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY op het volgende adres: contactducray.be@pierre-fabre.com

LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY behoudt zich het recht voor uw mening kenbaar te maken aan diens klantendienst indien dit wenselijk geacht wordt.

 

ARTIKEL 6 - GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

 6.1 VERANTWOORDELIJKHEID
 Het gebruik van de Website geschiedt onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de Gebruikers. De Gebruikers verbinden zich ertoe de Website te gebruiken in overeenstemming met het daartoe beoogde doel.
LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY garandeert de Gebruikers het ongestoord genot van de Website en garandeert met name dat de Website geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde en dat de Website authentiek is. LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY garandeert dat de Website in overeenstemming is met de geldende Franse wettelijke bepalingen en de voor websites geldende industrienormen.
 
De Gebruikers verbinden zich ertoe geen virussen, bugs of bestanden van welke aard ook die de werking van de Website verstoren, vrijwillig of zelfs onvrijwillig in te voeren, in welk geval alleen zij de volledige verantwoordelijkheid op zich zouden nemen.
Uit respect voor iedereen kan LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY gerechtelijke stappen ondernemen tegen Gebruikers die ondoordacht handelen.
De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij/\uh volledig op de hoogte is van de kenmerken en beperkingen van het internet, en met name dat de overdracht van gegevens en informatie op het internet slechts relatief technisch betrouwbaar is, aangezien deze circuleert op heterogene netwerken met uiteenlopende kenmerken en technische capaciteiten, die de toegang verstoren of op bepaalde momenten onmogelijk maken.
 
LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit de verbinding met de Website of het gebruik van de Website door een Gebruiker.
LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, weglatingen, virussen of resultaten die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Diensten, informatie en de Website. LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY is slechts gebonden door een eenvoudige middelenverbintenis.
 
LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY, de bestuurders of werknemers van LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY / PFDC kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor:
- welke schade dan ook die voortvloeit uit de verbinding met, de toegang tot of het gebruik van de Website; - schade die direct of indirect voortvloeit uit het raadplegen van de Website of het gebruik van de daarop beschikbare Diensten; - directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, en in het bijzonder elk operationeel, financieel of commercieel verlies of verlies van de Website of van gegevens in een informatiesysteem, zelfs indien LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY op de hoogte gesteld was van het risico op dergelijke schade.
 
In geen geval zal LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY aansprakelijk zijn voor enig verlies van informatie/Diensten of enige schade gerelateerd aan deze Dienst. Informatie of diensten die door de Website worden verstrekt, mogen niet worden opgevat als een garantie van welke aard dan ook.
Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen kan LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, verlies van winst, cliënteel, gegevens, immateriële activa die kunnen voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Website, en meer in het algemeen voor elke gebeurtenis die een link heeft met de Website en/of enige website van derden.
 
6.2. WIJZIGING OF STOPZETTING VAN DE WEBSITE
Hoewel LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY hier niet toe verplicht is, tracht deze de Website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden. LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY kan de toegang tot de Website derhalve onderbreken, met name voor periodiek onderhoud en om verbeteringen door te voeren. LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen die de Gebruiker of enige derde partij hierdoor kan ervaren.
LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY behoudt zich het recht voor om de Website zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid te wijzigen of te verwijderen. De stopzetting of wijziging van de Website rechtvaardigt op geen enkele wijze voor de Gebruikers een bepaalde tegenprestatie, noch de toewijzing van schadevergoeding.
 
6.3. GARANTIES
De Gebruikers erkennen uitdrukkelijk en stemmen ermee in dat:
• hun gebruik van de Website en de Diensten op eigen risico is. De Dienst wordt verleend volgens een ‘as is’ principe en wordt op basis van beschikbaarheid toegankelijk gesteld. LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY verleent geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de kwaliteit en de compatibiliteit van de Dienst voor een specifiek gebruik, en de niet-inbreuk op de regels van het gebruik van de Dienst door diens Gebruikers (deze opsomming is niet limitatief).
 
• LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY garandeert niet dat de Website en/of Diensten aan de verwachtingen zullen voldoen noch dat deze ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal/zullen zijn; dat de resultaten die door het gebruik van de Diensten kunnen worden verkregen nauwkeurig en betrouwbaar zullen zijn; dat de kwaliteit van de Diensten, informatie of ander materiaal dat via de Dienst verkregen wordt aan de verwachtingen zal voldoen; dat eventuele gebreken in de gebruikte software zullen worden gecorrigeerd.
 
• Al het materiaal dat gedownload of anderszins verkregen wordt door het gebruik van de Dienst, gebeurt op eigen risico. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de schade die opgelopen wordt op diens computer, of voor het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dit materiaal.

 
ARTIKEL 7 - INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij anders bepaald, zijn alle elementen die op de Website verschijnen (met inbegrip van teksten, gegevens, databanken, grafische elementen, logo's, handelsmerken, namen, animaties, beelden, video's, geluiden, software en alle andere elementen) (hierna de " Elementen ") de exclusieve eigendom van PFDC en LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY en/of derden die er een licentie voor hebben verleend, en worden deze eveneens onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en meer in het algemeen inzake intellectuele eigendom.
 
Deze Elementen zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien, databankrechten, handelsgeheimen en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle rechten van reproductie, weergave en openbare mededeling zijn voorbehouden, met inbegrip van visuele, fotografische, iconografische en andere voorstellingen. Elke reproductie, kopie, aanpassing, vertaling, herschikking, gebruik of wijziging van het geheel of een deel van de Website, in welke vorm en met welk middel dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdverantwoordelijke voor publicatie.
 
De merken en logo's die op de Website worden gebruikt, zijn gedeponeerd; de reproductie ervan zou een inbreuk vormen en kan door de bevoegde gerechtelijke autoriteiten worden vervolgd. Alle gebruiksrechten zijn voorbehouden. Behoudens de restrictieve toepassing van wettelijke uitzonderingen, is elk gebruik, reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de onderscheidingstekens of van de op de Website gepresenteerde inhoud, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdverantwoordelijke voor publicatie, verboden en bijgevolg beschouwd als een civiel- en strafrechtelijk misdrijf inzake namaak.
 
Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website te verkopen, kopiëren, verhuren, leasen, verhandelen, over te dragen, toe te wijzen of anderszins in sublicentie te geven, te wijzigen, aan te passen, geheel of gedeeltelijk samen te voegen in andere software, te vertalen, te decompileren, te disassembleren of software of afgeleide werken van de Website te maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de hoofdverantwoordelijke voor publicatie. 
 
LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY verleent de Gebruiker een gratis, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke licentie, beperkt tot diens privégebruik, voor de toegang tot, het gebruik van en het bekijken van de Website en de Elementen ervan. Dit recht wordt uitsluitend verleend voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik, en onder voorbehoud van de strikte opvolging van alle vermeldingen inzake reproductie en intellectuele eigendomsrechten. In dit verband is het de Gebruiker verboden de Elementen geheel of gedeeltelijk te kopiëren en/of te reproduceren, op welke wijze en met welk medium dan ook, bestaand of toekomstig, de Elementen te vertalen in een andere taal of een andere taal en de Elementen aan te passen.
 
Elk ander gebruik van de Elementen is strikt verboden en vormt een inbreuk op de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom.

 
ARTIKEL 8 - PERSOONSGEGEVENS

Voor meer informatie over het BELEID INZAKE PERSOONSGEGEVENSBESCHERMING op de Website raadt LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY de Gebruikers aan om de volgende kennisgevingen te raadplegen: https://www.ducray.com/nl-be/privacybeleid 

 
ARTIKEL 9 - HYPERLINKS

De Gebruiker is ervan op de hoogte dat LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY links kan aanbieden naar websites en/of toepassingen die al dan niet tot de Pierre Fabre Groep behoren. Deze websites en/of toepassingen staan los van de Website.
LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY bewerkt of controleert de bronnen en inhoud van deze websites of hun links naar andere websites en/of toepassingen niet.
De links naar deze websites en/of toepassingen houden op geen enkele wijze een goedkeuring, validatie of adhesie in van LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY met betrekking tot de inhoud van deze websites en/of toepassingen en, a fortiori, met betrekking tot het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Bijgevolg kan LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud, de producten, de diensten, de reclame, de cookies of andere elementen van deze websites, noch voor enige schade of verlies, bewezen of vermeend, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze informatie, diensten of gegevens die beschikbaar zijn op deze websites en/of toepassingen.
 
Het creëren van hyperlinks in de Website kan alleen mits voorafgaande schriftelijke toestemming van LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY. Elk verzoek tot machtiging dient ingediend te worden via het volgende contactadres: contactducray.be@pierre-fabre.com

 
ARTIKEL 10 - COOKIEBELEID

 Voor meer informatie over het gebruik van Cookies op de Website, raadt LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY de Gebruikers aan om de Cookie-tabel te raadplegen via het volgende adres: https://www.ducray.com/nl-be/privacybeleid

 

ARTIKEL 11 - NIET-OPZEGGING EN GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Indien een bepaling van de AGV nietig wordt verklaard door een wijziging in de wet- of regelgeving of door een rechterlijke uitspraak, heeft dit geen invloed op de geldigheid van en de naleving van de overige bepalingen van de AV.
Het feit dat een van de partijen geen gebruik maakt van een van de bepalingen van de AGV houdt niet in dat deze afstand doet van het recht om op een later tijdstip wel van die bepaling gebruik te maken.

 

ARTIKEL 12 - DIVERSE BEPALINGEN

Indien een bepaling van de AV niet langer geldig is of indien er een lacune is in de AGV, zal de betrokken bepaling vervangen worden door de bepaling die er qua juridische interpretatie het best bij aanleunt.
De Gebruikers verklaren en erkennen dat zij de AVG hebben gelezen en dat het gebruik van de Website de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle AGV inhoudt.
Voor vragen met betrekking tot de AGV, of vragen of opmerkingen over de Website of een Gebruikersaccount, kunnen Gebruikers contact opnemen via het volgende adres: contactducray.be@pierre-fabre.com

 

ARTIKEL 13 - WIJZIGING VAN DE AGV

De AGV kunnen te allen tijde door LABORATOIRS DERMATOLOGIQUES DUCRAY worden gewijzigd. De Gebruikers zullen van dergelijke wijzigingen op de hoogte gesteld worden. Elk gebruik van de Website na kennisgeving van een wijziging houdt aanvaarding van de AGV in. De toepasselijke AGV zijn dan die welke op de Website van kracht zijn op de datum van het gebruik ervan door een Gebruiker. Indien de Gebruiker het niet eens is met de wijzigingen van de AGV, verbindt hij/zij zich ertoe de Website niet meer te bezoeken. 
In geval van vertaling van de AGV is alleen de Franse versie geldig en van toepassing.

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De AGV zijn onderworpen aan het Belgische recht.
Elk geschil dat zich in verband met de AGV voordoet, zal aan bemiddeling worden onderworpen, voorafgaand aan een gerechtelijke of arbitrale actie. Indien de bemiddeling mislukt, zal het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde Belgische jurisdictie.

Terug naar boven