BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Laboratoria Ducray / Pierre Fabre Dermocosmetica
BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS


Bedankt voor uw bezoek aan onze Website. De bescherming en de veiligheid van de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers is voor de groep Pierre Fabre van cruciaal belang.

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens worden verzameld wanneer u onze Website bezoekt en gebruikt, en hoe deze gegevens worden verwerkt.


Wie zijn wij?

Deze website ('www.ducray.com/nl-be') wordt beheerd door de vennootschap Pierre Fabre Benelux, Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Anderlecht, Brussel, België (hierna 'Pierre Fabre' of 'wij'/'we', die de verwerkingsverantwoordelijke is van de persoonsgegevens die bij u kunnen worden ingezameld via de Website voor de hieronder beschreven doeleinden.

Wij nodigen u uit om dit Privacybeleid aandachtig door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze Website bezoekt. Houd er rekening mee dat het op elk moment kan worden bijgewerkt door de groep Pierre Fabre. De datum van de meest recente update zal op deze pagina verschijnen. Wij nodigen u daarom uit om regelmatig een kijkje te nemen op deze pagina.
 

Informatie die wij over u verzamelen

Afhankelijk van de diensten die door onze Website worden aangeboden en die door u worden gebruikt, uw keuzes en de configuratie van uw terminal (in het bijzonder met betrekking tot cookies en andere trackers), omvatten de Persoonsgegevens over u (uw 'Persoonsgegevens') die door de groep Pierre Fabre worden verzameld en verwerkt, onder meer het volgende:
 
 • Wanneer u onze Website gebruikt, kunt u ons vrijwillig Persoonsgegevens verstrekken, waaronder uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeuren en interesses, en alle contactgegevens die nodig zijn om uw vragen te beantwoorden of uw eventuele klachten op te lossen.
 • Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelt onze server automatisch bepaalde door de browser of het apparaat gegenereerde informatie, onder meer: de domeinnaam, het IP-adres, de datum, tijd en duur van uw bezoek, het browsertype, het besturingssysteem en de geraadpleegde pagina's. Wij gebruiken deze automatisch verzamelde gegevens niet om u te proberen te identificeren, noch om ze in verband te brengen met de hierboven beschreven Persoonsgegevens die u ons verstrekt.
 • Wij kunnen ook Persoonsgegevens over u verkrijgen van derden.
Doeleinden van de verwerking van uw Persoonsgegevens door onze diensten

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken en de redenen waarom wij deze gegevens moeten verwerken.
 
Doeleinden van de verwerking
Redenen waarom het noodzakelijk is dat onze diensten uw Persoonsgegevens verwerken
 
Om uw per e-mail, via het contactformulier en de chatfunctie verstuurde vragen te beantwoorden In overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre om zijn klanten en prospects van dienst te zijn en indien de verwerking noodzakelijk is in het kader van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten
Om u de kans te bieden om een persoonlijke ruimte of een gastaccount (klantaccount) te creëren om zo uw producten online te kopen Om u beter van dienst te kunnen zijn in het kader van de uitvoering van uw bestellingen (uitvoering van een overeenkomst)
Om u een betere service te bieden: bijvoorbeeld om de dichtstbijzijnde winkels of verkooppunten te vinden Om onze klanten/prospects een betere dienstverlening te bieden in overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre
 
Om de klantrelatie te beheren en te optimaliseren, met inbegrip van het verbeteren van onze Website en, in het algemeen, van onze producten en diensten Om beter tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten/prospects, in overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre
Om, tenzij u hiertegen bezwaar maakt zoals beschreven in het onderstaande hoofdstuk over 'Uw rechten' en 'Cookies', uw voorkeuren beter te begrijpen door uw gedrag op onze Website te analyseren en om u producten of diensten aan te bieden die beter aansluiten bij uw interesses Om beter tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten/prospects, in overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre
Om u informatie te sturen over onze aanbiedingen, nieuwtjes en evenementen (nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere publicaties) Uw uitdrukkelijke toestemming
Om statistische analyses uit te voeren In overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre indien de verwerking noodzakelijk is voor het beheer van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten
Om de bevoegde autoriteiten op de hoogte te brengen van eventuele problemen in verband met het gebruik van onze producten Naleving van onze wettelijke verplichtingen
U in staat te stellen online diagnoses te laten uitvoeren voor uw persoonlijke verzorgingsroutine. Uw uitdrukkelijke toestemming.
  

De Persoonsgegevens die voor ons onontbeerlijk zijn om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken, worden aangeduid met een sterretje op de verschillende pagina's van de Website waar ze worden verzameld. Als u ervoor kiest deze verplichte velden niet in te vullen, kunnen wij uw verzoeken misschien niet verwerken en/of u de gevraagde producten en diensten niet leveren. De andere Persoonsgegevens zijn louter optioneel en stellen ons in staat u beter te leren kennen en onze communicatie en diensten dienovereenkomstig te verbeteren. Nadere informatie over de doeleinden en de rechtsgrondslag van specifieke verwerkingsactiviteiten vindt u hieronder.

Openbaarmaking en doorgifte van Persoonsgegevens

Wij maken deel uit van de wereldwijde groep Pierre Fabre, en van tijd tot tijd kunnen wij genoodzaakt zijn uw Persoonsgegevens binnen de groep Pierre Fabre door te geven voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Wij kunnen ook externe dienstverleners inschakelen (die handelen in overeenstemming met onze instructies) om ons bij te staan bij het verstrekken van informatie, producten of diensten aan u, bij het leiden en beheren van onze activiteiten, of bij het beheer en de verbetering van onze Website. In dat geval kan het nodig zijn dat deze derden toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens.

Indien uw Persoonsgegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte) worden overgedragen aan andere ondernemingen van de groep Pierre Fabre of aan dienstverleners, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens hetzelfde beschermingsniveau genieten als wanneer zij binnen de EER zouden blijven, onder meer door overeenkomsten voor gegevensoverdracht af te sluiten op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde Modelcontractbepalingen, zoals bijgewerkt of herzien, of door te vertrouwen op certificeringsprogramma's of andere overdrachtsmechanismen, zoals, indien van toepassing, adequaatheidsbesluiten, bindende bedrijfsvoorschriften of overeenkomsten die zijn goedgekeurd door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden in verband met een feitelijke of potentiële verkoop van onze onderneming of van activa die aan ons of onze gelieerde ondernemingen toebehoren, in welk geval de Persoonsgegevens die wij over onze gebruikers bezitten, deel kunnen uitmaken van de overgedragen activa.

Wij zullen ook reageren op verzoeken om informatie als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of als een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een juridische procedure, een gerechtelijk bevel, een verzoek van een toezichthouder of een ander juridisch proces tegen ons.


[Prospectie met elektronische middelen]

Waar dit wettelijk is toegestaan, en waar nodig onder voorbehoud van uw toestemming, kunnen we met u communiceren via elektronische middelen om u te informeren over onze producten en diensten. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van onze berichten, gebruik dan [de 'unsubscribe'-link in onze e-mails], of neem rechtstreeks contact met ons op via 'Contact'. Dan zullen wij de berichtgeving stopzetten.


Bewaring van uw Persoonsgegevens

Als algemene regel geldt dat wij uw Persoonsgegevens niet langer zullen bewaren dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor zij zijn verzameld.

Wij bewaren uw Persoonsgegevens slechts zolang als strikt noodzakelijk is om onze relatie met u te beheren (bv. wanneer u een account opent, een diagnose uitvoert enz.).
 
Wij bewaren uw Persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden echter gedurende drie jaar vanaf de datum van de laatste interactie tussen ons wanneer u geen klant bent en zolang wij met u in contact blijven via onze promotionele activiteiten wanneer u wel klant bent, tenzij u daartegen bezwaar maakt wanneer u een van onze marketingberichten ontvangt.

IP-adressen die voor veiligheidsdoeleinden worden verzameld, worden niet langer dan 10 dagen bewaard.

Tot slot worden de verzamelde verbindingslogs, met uw toestemming, bewaard met behulp van cookies en andere trackers die op onze Website worden gebruikt, voor een periode van ten hoogste dertien (13) maanden, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor meer details, zie het hoofdstuk 'Cookies' hieronder.

Het is mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens langer dan de hieronder vermelde periode in een archief moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of, indien dit noodzakelijk is met het oog op de toepasselijke verjaringstermijn, om onze rechten te doen gelden (zo zullen bijvoorbeeld alle transactiegegevens worden bewaard voor de duur van de overeenkomst en gedurende 5 jaar daarna).
 
Zodra uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of voor archiveringsdoeleinden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of aan de verjaringstermijn, zorgen wij ervoor dat zij ofwel volledig worden vernietigd, ofwel worden geanonimiseerd.
 

Externe links

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Aangezien Pierre Fabre geen zeggenschap heeft over deze websites en dus ook niet verantwoordelijk is voor hun gegevensbeschermingspraktijken, raden wij u aan het privacybeleid van deze websites van derden te raadplegen. Dit beleid is alleen van toepassing op Persoonsgegevens die door onze Websites of in het kader van onze activiteiten worden verzameld.

Uw rechten

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving geniet u de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:
 • het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, alsook informatie over hoe en op welke rechtsgrondslag de Persoonsgegevens worden verwerkt;
 • het recht om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren (met inbegrip van het recht om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen);
 • het recht om uw Persoonsgegevens te wissen (in sommige gevallen uitsluitend wanneer zij niet langer nodig zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt);
 • het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer:
  • de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist;
  • de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van uw Persoonsgegevens;
  • wij uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar deze nog steeds noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • het recht om de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat aan een derde partij (of aan u) te vragen indien onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten;
 • het recht om algemene of specifieke instructies te geven over hoe uw Persoonsgegevens moeten worden verwerkt en gebruikt na uw overlijden;
 • U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen telefonisch contact voor prospectiedoeleinden door u gratis te registreren op de Website: https://www.dncm.be/nl/.
 • het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken (indien deze verwerking op uw toestemming is gebaseerd) zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden; en
 • het recht om een kopie te verkrijgen of in te zien van de passende waarborgen waaronder uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie.
Naast de hierboven vermelde rechten heeft u het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens die wordt gerechtvaardigd door de legitieme belangen van Pierre Fabre, met inbegrip van profilering (in tegenstelling tot een rechtvaardiging door uw toestemming, of om een overeenkomst met u uit te voeren). U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit, de GBA 'Gegevensbeschermingsautoriteit', Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens, in de rubriek 'Neem contact met ons op'. Wij kunnen u om een identiteitsbewijs vragen en behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen indien wij daartoe wettelijk zijn gemachtigd, bijvoorbeeld indien uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. Wij zullen proberen om binnen de toepasselijke termijnen op uw verzoek te reageren.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw apparaat of op een webserver kan worden geplaatst. We gebruiken cookies om een deel van de hierboven beschreven automatisch verzamelde informatie te verkrijgen. U hoeft een cookie niet te accepteren en kunt zelf kiezen welke cookie u accepteert door de parameters in uw browser te wijzigen zodat deze geen cookies accepteert. Voor meer informatie over cookies, onder meer over hoe u uw webbrowser kunt instellen om cookies te weigeren of om de installatie van cookies op uw apparaat beter te controleren, gaat u naar www.aboutcookies.org.

Soorten cookies die we gebruiken

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op onze Website voor verschillende doeleinden: deze cookies staan bekend als strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, marketingcookies en functionele cookies. Sommige cookies kunnen door een derde partij worden verstrekt om extra functionaliteit aan onze Website te bieden en die zijn hieronder vermeld.
 • Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die essentieel zijn om een door u gevraagde actie uit te voeren, zoals het inloggen op uw account. Indien u deze cookies weigert door uw browserinstellingen te wijzigen, kunnen wij niet garanderen dat onze Website tijdens uw bezoek volledig zal functioneren.
 • Prestatiecookies: dit zijn cookies die worden gebruikt om onze Website te verbeteren, bijvoorbeeld voor analyses die ons laten zien hoe onze Website wordt gebruikt en waar we verbeteringen kunnen aanbrengen. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze Website gebruiken. Deze informatie wordt in anonieme vorm verzameld en omvat het aantal bezoekers, waar zij vandaan komen en welke pagina's zij hebben bezocht.
 • Marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die specifiek zijn voor een geïdentificeerde machine of een ander apparaat (en niet voor een met naam genoemde of anderszins identificeerbare persoon) en die zijn afgestemd op interesses die verband houden met de aan die machine of dat apparaat gekoppelde websiteactiviteit (bv. klikken op advertentiebanners, bezochte subpagina's, uitgevoerde zoekopdrachten op trefwoorden). Deze cookies worden ook gebruikt om het aantal keren dat een gebruiker een advertentie te zien krijgt, te beperken en om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. Zij kunnen ook bijhouden dat de Website vanaf een apparaat is bezocht en die informatie delen met marketingbedrijven. De marketingcookies op onze Website worden met onze toestemming door derden beheerd. Marketingcookies worden gebruikt om te controleren vanuit welke reclamebron een gebruiker naar onze website werd geleid, zodat we weten of het de moeite waard is om in die specifieke reclamebron te investeren.
 • Functionele cookies: deze cookies verbeteren de prestaties en de functionaliteit van onze Website, vaak als gevolg van een specifieke gebruikersactie. We kunnen bijvoorbeeld onze inhoud voor u personaliseren of uw voorkeuren onthouden.
 • Cookies voor het delen van sociale plug-ins van derden in verband met de sociale plug-ins: bij de integratie van sociale plug-ins worden over het algemeen cookies opgeslagen door de aanbieders van de plug-ins. Deze cookies stellen onze gebruikers in staat om informatie te delen met het betreffende sociale netwerk, maar stellen de netwerkexploitant ook in staat om de gebruiker te identificeren en informatie over het gebruik van de Website door de gebruiker op te slaan in zijn of haar profiel.
Hieronder vindt u een lijst van de cookies die wij op onze Website gebruiken:

 
Doel Soort cookie Naam van de cookie Naam van de applicatie Opslagtermijn
Analytisch cookie Permanent UA Google Analytics 13 maanden
Functioneel cookie Permanent scroll_after_redirect Ducray.com -
Functioneel cookie Permanent Toky_state Ducray.com 13 maanden
Functioneel cookie Permanent token_auth_offline Ducray.com 1 dag
Functioneel cookie Permanent pf_store_map_bounds Ducray.com (Store locator) -
Functioneel cookie Permanent pf_store_user_pos Ducray.com (Store locator) -
Functioneel cookie Permanent _gat_UA-23625047-2 Google Analytics -
Analytisch cookie Permanent _ga Google Analytics 12 maanden
Analytisch cookie Permanent _gid Google Analytics 3 maanden
Functioneel cookie (strikt noodzakelijk voor de Toky Woky-widget) Permanent __cfduid tokywoky 12 maanden
Functioneel cookie Permanent GPS Youtube.com 1 dag
Functioneel cookie Permanent PREF Youtube.com 8 maanden
Prestatiecookie Permanent YSC Youtube.com -
Reclamecookie Permanent IDE doubleclick.net 13 maanden
Reclamecookie Permanent NID doubleclick.net 6 maanden
Functioneel cookie Permanent VISITOR_INFO1_LIVE Youtube.com 6 maanden
Functioneel cookie Permanent _gcl_au Ducray.com 2 maanden
Functioneel cookie Permanent Drupal.tableDrag.showWeight Ducray.com 9 maanden
Functioneel cookie Permanent pa-submit Ducray.com SESSIE
Functioneel cookie Permanent has_js Ducray.com SESSIE
Functioneel cookie Permanent NSC_WJQ_QG-TJUFTNBSRVFT2-Q-IUUQT Ducray.com 1 dag
Functioneel cookie Permanent cookie-agreed Ducray.com 3 maanden
Functioneel cookie Permanent SESSIE Ducray.com 1 maand
Cookie sociale netwerken Permanent _unam Sharethis 9 maanden
Cookie sociale netwerken Permanent pxcelBcnLcy Sharethis -
Cookie sociale netwerken Permanent pxcelPage_c010 Sharethis 7 dagen
Cookie sociale netwerken Permanent __stid Sharethis 12 maanden
Cookie sociale netwerken Permanent pxcelAcc3PC Sharethis 12 maanden
 

Om cookies in te stellen of uit te schakelen klik hier.


Cookies verwijderen

Als u cookies weigert, zullen wij geen cookies meer op uw apparaat plaatsen, met uitzondering van de hierboven besproken 'functionele' cookies (waaronder onder meer een cookie om te onthouden dat u niet wilt dat er cookies worden geplaatst wanneer u de Website bezoekt).
Houd er wel rekening mee dat als u ervoor kiest bepaalde cookies te verwijderen of te weigeren, dit gevolgen zal hebben voor bepaalde functies of diensten op onze Website.  

Update van het Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen om wijzigingen in de wet en/of in onze praktijken inzake de bescherming van Persoonsgegevens te weerspiegelen.
Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via: contact.ducray@pierre-fabre.com.
Wij hebben een data protection officer, met wie contact kan worden opgenomen op het volgende adres: dpobe@pierre-fabre.com.