Wettelijke vermeldingen

UITGEVER

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY

Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van € 38.250

45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT – Frankrijk

Handelsregister Nanterre: B 403.269.814

Intracommunautaire BTW: FR 40 403 269 814

Tel.: 33 (0)5 63 58 88 00

 

PUBLICATIEDIRECTEUR:

De heer Antoine DUHAMEL, Directeur van de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY

 

Webmaster:

Klik HIER om contact op te nemen met de webmaster

Hosting:

Onderneming CIS VALLEY, Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 2 500 000 euro, geregistreerd bij het handelsregister van BORDEAUX, onder het nummer B 410 100 747, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op de Chemin de l’Hermite BP 70081 - 33523 BRUGES

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Deze algemene voorwaarden bepalen de gebruiksvoorwaarden van de website "LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY" (hierna "de Site” genoemd), die u al aanvaardt door het raadplegen van deze Site.

Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, vragen wij u de Site te verlaten.

Als u minderjarig bent, verbindt u zich ertoe deze Site alleen te raadplegen in aanwezigheid van uw ouders of voogd die op voorhand de huidige voorwaarden hebben aanvaard.

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY behouden zich het recht voor om de huidige Site, de diensten (hierna "Diensten” genoemd) en/of de Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze Site te wijzigen. Alle wijzigingen treden in werking zodra ze op de site zijn geplaatst. http://www.ducray.com Indien de internetgebruiker deze Site en de Diensten van de Site blijft gebruiken, wordt hij geacht deze wijzigingen en bijgevolg de gewijzigde Algemene Gebruiksvoorwaarden volledig te hebben aanvaard.

 

 

II - GEBRUIKSVOORWAARDEN:

Deze Site is onderworpen aan de Franse wetgeving.

De Site van de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, die op het adres http://www.ducray.com kan worden geraadpleegd, wordt u aangeboden onder bepaalde voorwaarden, die u belooft te kennen en te respecteren.

Deze gebruiksvoorwaarden worden in dit document omschreven.

Het gebruik en de raadpleging van de Site zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. In het algemeen mag u de Site niet, noch geheel, noch gedeeltelijk, gebruiken voor onwettige doeleinden (auteursrecht) of doeleinden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

Door deze Site te raadplegen, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden zoals die op de datum van raadpleging zijn vermeld.

 

Doel van de Site

Deze Site is ontworpen om u informatie te verstrekken met betrekking tot de Laboratoires Dermatologiques DUCRAY (productfiches, adviesfiches, wedstrijden, nieuwsbrieven, winkelinformatie, informatie over dermatologen) en om u de verschillende DUCRAY® -assortimenten in zijn geheel voor te stellen.

De Site geeft geen recht op contractuele aanbiedingen.

In het bijzonder verstrekt deze Site niet-contractuele informatie over de Laboratoires Dermatologiques DUCRAY, met de voortdurende zorg om alle producten te beschrijven, maar zonder de wens om een directe aankoop van een product of dienst aan te bieden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld).

Voor zover de actualisering van deze Site wordt uitgevoerd, rekening houdend met alle activiteiten, kan het gebeuren dat bepaalde nieuwe informatie of aankondigingen niet langer geldig zijn op het moment van hun verspreiding of dat ze gewoon verouderd zijn. Ook al leveren zij de nodige inspanningen, de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY kunnen niet garanderen dat alle informatie of nieuws gepubliceerd op deze Site perfect actueel is.

 

Inschrijving

Op de Site registreren is niet verplicht en u kunt de inhoud zo raadplegen.

De Site kan persoonlijke informatie openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is voor de identificatie, aanhouding of gerechtelijke vervolging van personen die ervan verdacht worden de rechten of eigendommen van de Site, andere gebruikers van de Site of andere personen die door dergelijke activiteiten kunnen worden gestraft, (opzettelijk of onbedoeld) te schaden of schenden.

 

Garantie

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY verbinden zich ertoe te controleren of de inhoud van de Site in overeenstemming is met de geldende Franse wettelijke bepalingen.

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY verbinden zich er met name toe geen gegevens te verspreiden die in strijd zijn met de rechten van derden, die gewelddadig, pornografisch of lasterlijk van aard zijn en geen illegale inhoud te verspreiden, met name van racistische, xenofobe of pedofiele aard of anderszins aanstootgevend voor de menselijke waardigheid.

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY kunnen de juistheid en volledigheid van de informatie op deze Site niet garanderen.

De elektronische documenten die de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY op deze Site verspreiden, zijn onderworpen aan talrijke controles, maar kunnen nog steeds fouten bevatten. Als u dergelijke fouten opmerkt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: contact.ducray@pierre-fabre.com

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY zullen de overeenkomstige correcties aanbrengen. De weergegeven teksten zijn mogelijk bijgewerkt tussen het moment waarop u ze oproept en het moment waarop u ze leest. De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY garanderen dan ook op geen enkele manier dat deze informatie juist, volledig en up-to-date is.

 

Gebruik van de adviezen die op de Site worden verstrekt

Online diagnostische computertoepassingen en brochures met schoonheids-/gezondheidsadvies (hierna "Toepassingen” genoemd) in verband met verzorging staan ter uwer beschikking op de Site.

Deze beschikbaarstelling verleent geen enkel eigendomsrecht verbonden aan de Toepassingen. Er wordt u alleen een niet-exclusieve gebruikslicentie voor deze Toepassingen verleend, voor privégebruik. Het is u als zodanig verboden de Toepassingen geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te reproduceren op welke wijze en met welk medium dan ook, een bestaand of toekomstig, om de Toepassingen te vertalen in een andere taal of om ze aan te passen.

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY zijn niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen en/of schade die kan ontstaan als gevolg van fouten aan of het hacken van deze Toepassingen.

Bovendien nemen de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY geen resultaatsverplichting op zich, maar een inspanningsverplichting wat betreft het advies dat u wordt verstrekt.

Ten slotte geven de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze adviezen en de aanbevolen producten. Deze worden slechts ter informatie gegeven en moeten door deskundigen worden bevestigd. Voor aanvullende informatie en/of in het geval van twijfel kunt u ons schrijven op het volgende adres: contact.ducray@pierre-fabre.com

 

Verantwoordelijkheid

Hoewel de Site de nodige stappen heeft ondernomen om de betrouwbaarheid van de informatie en diensten op deze Site te waarborgen, kan de Site niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen, virussen of resultaten die kunnen worden verkregen door misbruik van deze informatie en diensten. De Site is slechts gebonden door een eenvoudige inspanningsverplichting.

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, haar leidinggevenden of werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • welke schade dan ook die voortvloeit uit een verbinding met, toegang tot of gebruik van deze Site;
  • schade die direct of indirect voortvloeit uit de raadpleging van deze Site of het gebruik van de informatie die er beschikbaar is;
  • directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Site, en in het bijzonder enig operationeel, financieel of commercieel verlies of verlies van programma's of gegevens in een informatiesysteem, zelfs als de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade;

In het algemeen geven de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY geen enkele , expliciete of stilzwijgende garantie met betrekking tot het geheel of een deel van de Site.

Gebruikers verbinden zich ertoe om al dan niet opzettelijk virussen of bestanden van welke aard te introduceren die de werking van de Site kunnen verstoren; in een dergelijk geval dragen zij hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

In de geest van respect voor iedereen kunnen de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY kwaadwillende gebruikers gerechtelijk vervolgen.

De gebruiker verklaart en garandeert dat hij zich volledig bewust is van de kenmerken en beperkingen van het internet, en met name dat de overdracht van gegevens en informatie via internet slechts onderhevig is aan een relatieve technische betrouwbaarheid, aangezien deze worden verzonden via heterogene netwerken met verschillende technische kenmerken en mogelijkheden die de toegang op bepaalde tijdstippen verstoren of onmogelijk maken.

De Site streeft ernaar haar pagina's 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden, maar is hiertoe niet verplicht. De toegang hiertoe kan dus onderbroken worden, vooral voor onderhoud en updates. De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY behouden zich ook het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging de verspreiding van deze Site geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of zelfs te onderbreken, met inbegrip van de reactieruimte en in het bijzonder links naar andere sites. De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen die daaruit voor de gebruiker of derden kunnen voortvloeien.

In geen geval zal de Site aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens of een beschadiging in verband met dergelijke gegevens. De informatie of adviezen die door de Site worden verstrekt, mogen niet beschouwd worden als een garantie van welke aard dan ook.

Bovendien kunnen hyperlinks leiden tot raadpleging van externe sites die door derden worden beheerd. Op deze websites hebben de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY geen controle, ze geven geen enkele garantie op de informatie die op deze sites beschikbaar is en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. De verbinding met een andere site valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van deze Site en elk van haar onderdelen afzonderlijk (alle vermelde product- of merknamen, architectuur, teksten, foto's, afbeeldingen, illustraties, ...) is het exclusieve eigendom van de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY of hun technische dienstverleners en valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en, in bredere zin, intellectuele eigendom.

We vestigen de aandacht van de gebruikers op het feit dat foto's of bijzondere tekens ook intellectuele eigendomsrechten kunnen meedragen.

Alle rechten van reproductie, afbeelding en openbare communicatie zijn voorbehouden, met inbegrip van visuele, fotografische, iconografische en andere weergaven.

De reproductie van deze Site of een deel ervan, op welke elektronische drager dan ook, is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatieredacteur.

De op deze Site gebruikte handelsmerken en logo's zijn gedeponeerd, de reproductie ervan zou hierop een inbreuk vormen.

Alle gebruiksrechten zijn voorbehouden. Overeenkomstig artikel L. 122-4 van de ‘code de la propriété intellectuelle’ (Frans wetboek intellectuele eigendom) is elke afbeelding of reproductie die niet uitdrukkelijk, geheel of gedeeltelijk en op welke wijze dan ook is toegestaan, onwettig en een inbreuk die strafbaar is volgens de artikels L. 335-2 en volgende van de wet op de intellectuele eigendom.

De vermelding "LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY", gevolgd door de naam van de Site, is verplicht voor elke publicatie van een document afkomstig van de Site. Voorbeeld: “© LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, afkomstig van de website http://www.ducray.com. Alle reproductierechten zijn voorbehouden.”

 

Persoonlijke gegevens

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY eisen op geen enkel moment de mededeling, door welke gebruiker ook, van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, beroep, ...). Om bepaalde informatie te verkrijgen of documenten te ontvangen, kan u echter worden gevraagd zich te registreren door bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken.

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY delen u mee dat de persoonlijke gegevens die u eventueel online doorgeeft, uitsluitend bestemd zijn voor het gebruik van de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY of enige andere eenheid van de groep PIERRE FABRE die verantwoordelijk is voor de behandeling en bewaring ervan. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, behalve aan derden die de Site hosten of tussenkomen in de inhoud of het beheer ervan.

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY verbinden zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen die haar ter beschikking staan om de vertrouwelijkheid van dergelijke persoonlijke gegevens te garanderen.

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY wijzen u erop dat haar databank, waarin deze persoonsgegevens kunnen zijn opgenomen, onder nummer 1864407 is geregistreerd bij de ‘Commission Nationale Informatique et Liberté’ (CNIL, de Franse gegevensbeschermingsautoriteit).

Bovendien herinneren de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY u eraan dat u, overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde gegevensbeschermingswet van 6 januari 1978, het recht hebt op toegang tot, wijziging, correctie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben.

 

U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres:

Laboratoires Dermatologiques Ducray

Les Cauquillous - BP 100

81506 LAVAUR CEDEX

Of per mail naar: contact.ducray@pierre-fabre.com

 

De wijziging zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van uw verzoek plaatsvinden.

Telkens wanneer er op de Site persoonlijke gegevens worden verzameld, zullen de juridische voorwaarden voor het verzamelen en/of wijzigen van de verzamelde gegevens uitdrukkelijk worden vermeld.

Onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming kunnen de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY u per e-mail direct marketing of nieuwsbrieven sturen.

Deze informatie die wordt verzameld via registratie op de Site is ook bedoeld voor gebruik door de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, om commerciële of promotionele aanbiedingen te versturen, op voorwaarde dat zij vooraf de "opt-in" verkregen hebben.

Als u zich geabonneerd hebt op informatiediensten per mail ("nieuwsbrief"), kunt u vragen deze mailings niet langer te ontvangen, hetzij zoals hierboven aangegeven, hetzij door de instructies te volgen die u aan het einde van elke naar u verzonden mailing vindt.

 

Cookies en soortgelijke technieken

Om statistieken te kunnen opstellen (bv.: telling van het aantal bezoekers van de Site), om uw navigatie te verbeteren (bv.: het bevorderen of ontwikkelen van de optimalisatie van onze Site voor een bepaalde browser en schermkleur) en om veiligheidsredenen (bv.: om de oorsprong van spam te bepalen), kunnen de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY gegevens over u verzamelen, op basis van uw omgevingsvariabelen, door het gebruik van “cookies”.

Een cookie is een klein computerprogramma dat een blok digitale gegevens vertegenwoordigt dat door een webserver naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon (hierna gezamenlijk de "Apparatuur" genoemd) wordt opgeslagen.

Voor de toepassing van dit artikel verwijst de term cookies naar elke technologie die valt onder artikel 32II van de gewijzigde wet van 6 januari 1978.

Bepaalde cookies kunnen privéinformatie bevatten waardoor men u als fysieke gebruiker kan herkennen en/of uw Apparatuur kan identificeren. Ze stellen de Site in staat om delen van onze activiteiten te identificeren die u interesseren en zo een inhoud te communiceren die waarschijnlijk overeenkomt met uw interesses. Om deze reden herinneren wij u eraan dat de opslagtijd van de informatie die door cookies in uw Apparatuur wordt opgeslagen, niet langer zal zijn dan 13 maanden.

De Site maakt gebruik van cookies om met name statistieken te kunnen opstellen (bv.: schatting van het aantal bezoekers van de Site, de geografische zones waar de Gebruikers zich bevinden), om de werking van de Site en uw navigatie te verbeteren (bv.: het bevorderen of ontwikkelen van de optimalisatie van onze Site voor een bepaalde browser en schermkleur) en voor navigatiebeveiliging, door met name fraude en ongewenste e-mails te bestrijden.

Cookies van derden kunnen ook op uw Apparatuur worden opgeslagen en zijn bedoeld om de inhoud, inclusief reclame, die tijdens het browsen kan worden gebruikt, te personaliseren en/of te verbeteren. Afhankelijk van de media kunnen meerdere cookies van derden worden opgeslagen, in het bijzonder:

  • Cookies van sociale netwerken kunnen op uw Apparatuur worden geïnstalleerd wanneer u een van onze media raadpleegt waarop inhoud van sociale netwerken wordt gepubliceerd. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het beleid van deze cookies van sociale netwerken op de sites van de betreffende sociale netwerken.
  • Flash®-cookies zijn bestanden die door de Flash®-software worden opgeslagen om dynamische objecten te visualiseren, zoals grafische animaties of video’s. Zo kunnen Flash®-cookies geïnstalleerd worden zodra u de Flash®-software gebruikt. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het beleid van Flash®-cookies op de site van de uitgever van deze software.
  • Targetingcookies, bepaald door een derde partij zoals een adverteerder, kunnen worden gebruikt om advertenties te verspreiden die beter aansluiten bij u of uw interesses. U kunt bijvoorbeeld advertenties voor onze producten ontvangen wanneer u andere websites bezoekt. Ze beperken ook het aantal weergaven van een advertentie en helpen de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Deze cookies worden ook gebruikt om uw bewegingen op verschillende websites te volgen.

Daarnaast kunnen wij onze cookies plaatsen op media die eigendom zijn van derden van wie wij partners zijn en die advertenties voor onze merken en/of producten weergeven. Het belangrijkste doel van deze cookies is om u inhoud te presenteren die aangepast is aan uw interesses en om de raadpleging van onze inhoud (inclusief reclame) vast te leggen.

Door uw bezoek aan onze Site verder te zetten, gaat u ermee akkoord dat wij cookies kunnen gebruiken zoals beschreven in deze sectie.

Webbrowsers zijn meestal geconfigureerd om cookies te accepteren. U kunt zich natuurlijk verzetten tegen hun aanwezigheid en ze weigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u ze uit uw Apparatuur verwijderen door de helppagina van de gebruikte browser te raadplegen of u kunt de registratie van cookies weigeren door deze functie in uw browser uit te schakelen.

Om deze instellingen te wijzigen, gaat u naar het menu "Opties" of "Voorkeuren" van uw browser. De volgende links, momenteel de meest gebruikte browsers, kunnen nuttig zijn om meer te weten te komen over deze instellingen. Zo niet, gebruik dan de optie "Help" in uw browser voor meer details.

Cookie-instellingen in Internet Explorer
Cookie-instellingen in Firefox
Cookie-instellingen in Google Chrome
Cookie-instellingen in Safarien iOS

De voorwaarden voor het deactiveren van cookies zijn vermeld op de website van de ‘Commission Nationale de l' Informatique et des Libertés’ (CNIL, de Franse gegevensbeschermingsautoriteit), in het gedeelte over “cookies en andere traceermethoden", en kunnen worden geraadpleegd op het volgende adres: http://www.cnil.fr

Vergeet niet dat als u verschillende Apparatuur op verschillende locaties gebruikt, u ervoor moet zorgen dat elke browser is ingesteld op uw cookievoorkeuren.

U kunt uw keuze met betrekking tot de acceptatie of het weigeren van onze cookies te allen tijde wijzigen.

Houd er rekening mee dat als u cookies uitschakelt, een deel van de inhoud van de Site ontoegankelijk zal zijn en dat u mogelijk geen toegang hebt tot alle functies van deze Site.

U kunt de instelling van de cookies die op de site worden gebruikt, bijwerken door op deze link te klikken.

 

Veiligheid

Aangezien het internet een open netwerk is, kunnen de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY niet garanderen dat deze gegevens niet door derden worden misbruikt.

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY beheersen de risico's verbonden aan de werking van internet niet en vestigen uw aandacht op het bestaan van mogelijke risico's in termen van plaatselijk verlies van gegevens of inbreuken op de vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk worden doorgegeven.

 

Links

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY kunnen links weergeven naar andere sites die al dan niet tot de PIERRE FABRE Group behoren. Deze sites zijn onafhankelijk van de Site van de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY.

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY kunnen de bronnen en inhoud van deze sites of hun links naar andere sites noch bewerken noch controleren.

De links naar deze sites vormen op geen enkele wijze een goedkeuring of validering door de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY van de inhoud van deze sites.

De LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY zijn derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud, producten, diensten, reclame, cookies of andere elementen van deze sites of voor enige bewezen of vermeende schade of verlies, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de informatie, diensten of gegevens die op deze sites beschikbaar zijn.

Hyperlinks naar de Site mogen alleen worden aangemaakt met voorafgaande schriftelijke toestemming van de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY. Elke aanvraag voor toestemming moet tot volgend adres gericht worden: contact.ducray@pierre-fabre.com. Elk ongeoorloofd gebruik vormt een inbreuk die strafbaar is op grond van wettelijke aansprakelijkheid en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

 

Redactionele ruimtes op de Site

De Site biedt internetgebruikers de ruimte om zich uit te drukken en de mogelijkheid om contact op te nemen met of vragen te sturen naar de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY op het volgende adres: contact.ducray@pierre-fabre.com

Alle berichten in deze reactieruimtes geven de ideeën van hun respectievelijke auteurs weer. Aangezien de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY echter verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze ruimtes, behouden zij zich het recht voor niet te reageren op berichten die verwerpelijk zouden zijn, in strijd met de wet of niet in overeenstemming met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers verbinden zich er dus toe geen inhoud te verzenden:
- van verdoken publicitaire aard;

- van leugenachtige of onjuiste aard;

- die een inbreuk kan vormen op literaire, artistieke, merk-, en industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden, zoals portretrecht en het recht op privacy;

- met een beledigend, lasterlijk, vals, racistisch, xenofoob, revisionistisch karakter of schadelijk voor de eer of reputatie van anderen. - die aanzet tot discriminatie of haat jegens een persoon of groep personen op grond van hun afkomst of het al niet horen bij een bepaalde etnische groep, natie, ras of religie;

- die een persoon of groep personen bedreigt;

- die de openbare orde schendt, strafbaar is met civielrechtelijke of strafrechtelijke procedures, of van lasterlijke aard; van ongrondwettelijke of extremistische aard of afkomstig van bij wet verboden groepen; die aanzet tot een misdrijf, misdaad, zelfmoord en terroristische daden of die misdrijven, terreurdaden, oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid verheerlijken; of van pornografische aard, in strijd met de goede zeden of met de menselijke waardigheid;

- die het voor derden mogelijk maakt om rechtstreeks of onrechtstreeks illegaal gekopieerde software te verkrijgen, serienummers van software, software waarmee computer- en telecommunicatiesystemen gehackt kunnen worden, en in het algemeen alle software of andere hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt om inbreuk te vormen op de rechten van anderen en de veiligheid van personen en eigendom;

- inclusief virussen of andere toepassingen die de software, hardware en computers van de Site of haar gebruikers kunnen verstoren of beschadigen;
- - die kettingbrieven vormt.

 

De gebruiker verbindt zich ertoe het imago en de reputatie van de Site te respecteren en zich niet in te laten met verklaringen en/of acties die de Site ondermijnen.

In geval van overtreding van de geldende wetgeving, goede zeden, de huidige gebruiksvoorwaarden of om enige andere reden die vrijelijk wordt geïnterpreteerd, behoudt de Site zich het recht voor om dit e-mailadres voor een beperkte of definitieve periode af te sluiten en de informatie en verwijzingen naar deze informatie te verwijderen.

De Site behoudt zich het recht voor om uw meningen of websites al dan niet in deze ruimtes te publiceren, te wijzigen, aan te passen of te vertalen in eender welke taal, in welke vorm en op welk medium dan ook, om ze online te houden of te allen tijde en zonder u op de hoogte te brengen, te verwijderen.

 

Diverse bepalingen

Voor zover een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig zou worden of indien deze een gebrek zou bevatten, zal de desbetreffende bepaling worden vervangen door de bepaling die er vanuit het oogpunt van juridische interpretatie het dichtst bij ligt.

Als u niet tevreden bent over deze Site of een deel ervan, over de ruimte met medische vragen, of als u het niet eens bent met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige uitweg erin om de Site niet langer te gebruiken.

Het surfen op de Site of het algemeen gebruik van de Site impliceert noodzakelijkerwijs dat u op de hoogte bent van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en dat u ze volledig aanvaardt.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld en worden geïnterpreteerd volgens het Franse recht.

Als u vragen hebt over deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of als u vragen of opmerkingen hebt over de Site of de redactionele ruimtes, neem dan contact met ons op: contact.ducray@pierre-fabre.com.

 

Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbanken

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Bij ontstentenis van een minnelijke schikking zijn uitsluitend de rechtbanken van Nanterre bevoegd om geschillen in verband met de niet-naleving van deze voorwaarden te beslechten.